Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

10 czerwca 2019

NR 90 (Czerwiec 2019)

Korekta nieodliczonego podatku od wykupu pojazdu w związku z jego sprzedażą

302

Spółka cywilna korzystała z samochodu osobowego na warunkach lesingu operacyjnego. Leasing dobiega końca i spółka postanowiła wykupić samochód z leasingu jednak nie zostanie on wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie zostanie zgłoszony do urzędu, a od razu zostanie sprzedany (VAT przy wykupie to 7.600 zł). Spółka nie zajmuje się sprzedażą samochodów. Proszę o informację w jakiej wysokości przysługuje odliczenie podatku VAT z faktury zakupu (gdy w marcu lub następnym miesiącu zostanie odsprzedany, a obowiązuje nas stawka na fakturze 23%)?

Odpowiedź

Czytelnikowi przysługuje 50% odliczenie VAT tj. 3.800 zł. Jeśli Czytelnik sprzeda samochód w marcu, to koryguje całość nieodliczonego podatku poprzez wykazanie „in plus” kwoty 3.800 zł w poz.48 deklaracji. Jeśli sprzedaż samochodu nastąpi w kwietniu 2019 roku, to Czytelnik koryguje „in plus” kwotę 3.737 zł.

Uzasadnienie

  1. Podatek naliczony przy wykupie z leasingu

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, kwotę podatku naliczonego, co do zasady, stanowi 50% kwoty podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z tymi pojazdami (art.86a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług). Natomiast prawo do 100% odliczenia podatku przysługuje w sytuacji, gdy pojazd ten służy jedynie dla potrzeb opodatkowanej działalności Spółki i wówczas należy spełnić także dodatkowe warunki:

  • zarejestrować samochód w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-26,
  • prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT,
  • stworzyć regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Czytelnik wskazał, że zamierza sprzedać samochód zaraz po jego wykupie z leasingu oraz, że samochód ten nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie zostanie zgłoszony do urzędu. Dlatego Czytelnikowi przysługuje odliczenie w wysokosći 50% kwoty podatku z faktury za wykup samochodu.
W deklaracji VAT składanej za okres, w którym nastąpi wykup samochodu, Czytelnik w poz. 45 i 46 wykaże wartość netto i podatek naliczony od zakupów pozostałych.

  1. Korekta podatku naliczonego przy sprzedaży

W omawianym przypadku zastosowanie znajdzie art.90b ust. 1 pkt 2, ust.2 i ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art.86a ust. 1 (50%), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Na potrzeby korekty, o ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę