Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem podatnikiem podatku VAT. W roku 2010 zakupiłem na potrzeby prowadzonej działalności samochód od którego odliczyłem 100% podatku VAT. Obecnie samochód tez użyczam bezpłatnie do działalności brata. Zgodnie z umową użyczenia wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu ponosiła firma brata która wzięła samochód w użyczenie. Jedyny koszt jaki ponoszę - to ubezpieczenie. Czy w opisanej sytuacji należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT? Jeżeli tak, to jaki powinien zostać wystawiony dokument dokumentujący naliczenie podatku, jak powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania, w jakich okresach (miesięcznie, rocznie) powinien być naliczany VAT?

Odpowiedź

Tak, w opisanej sytuacji należy opodatkować nieodpłatne świadczenie usług udostępnienia samochodu (de facto jego wynajmu). Taką usługę można udokumentować w dowolny sposób, np. poprzez dowód wewnętrzny, notę, a nawet ująć w ewidencji VAT bez wystawiania dokumentów. Podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia usługi – w tej sytuacji ubezpieczenie.

Z pytania nie wynika na jaki okres zawarto umowę. Jeżeli usługa ta świadczona jest  przez okres dłuższy niż rok i nie ustalono terminów płatności lub rozliczeń, to wtedy uznaje się za wykonaną z  upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi - czyli VAT należy rozliczyć w deklaracji za grudzień każdego roku. 

Zdaniem Redakcji, aby ograniczyć ryzyko sporu z organami podatkowymi, najbezpieczniej jest  określić okresy rozliczeniowe i cyklicznie wykazywać obowiązek podatkowy z tytułu tej umowy użyczenia.

 

Uzasadnienie

1. Zgodnie z art. 8 ust. 2  ustawy o VAT,  za odpłatne świadczenie usług uznaje się również  nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy powołanego przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Opodatkowaniu podlegają bowiem te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa.

W przypadku Czytelnika, nieodpłatne użyczenie nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, dlatego Czytelnik zobowiązany jest opodatkować nieodpłatne świadczenie usług udostępnienia pojazdu (de facto jego wynajmu).

2. Przepisy  ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują zasad dokumentowania nieodpłatnego świadczenia usług. Nie ma obecnie obowiązku dokumentowania takich czynności fakturą.  Podatnik takie usługi może udokumentować w dowolny sposób, np. poprzez dowód wewnętrzny, notę, a nawet ująć w ewidencji VAT bez wystawiania dokumentów.

3. Zgodnie z art. 29a ust. 5 ustawy, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w  art. 8 ust. 2  ustawy, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę