Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż działek stanowi czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, bowiem nie wystąpił ciąg czynności świadczący o zamiarze wykonywania działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego obrotu nieruchomościami. W związku z tym, Podatnik korzysta z prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej. W konsekwencji sprzedaż działek nie podlega VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 10 sierpnia 2020 roku 0113-KDIPT1-3.4012.416.2020.2.AG.

Sytuacja Podatnika

Podatnik jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, wspólnikiem komandytariuszem spółki komandytowej. Zgodnie z umową Spółki Podatnikowi przysługuje udział w zyskach i stratach Spółki. Podatnik posiada nieruchomości, które zamierza sprzedać, w przypadku gdyby możliwe było uzyskanie korzystnej ceny sprzedaży. Przedmiotowe grunty zostały sklasyfikowane jako: grunty orne, łąki i pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione.

W ramach przedmiotowych gruntów zostały nabyte grunty przeznaczone do zabudowy rekreacyjnej, które nie są ani nie były przeznaczone do działalności gospodarczej. Podatnik posiada grunty jako majątek prywatny i nie zamierza prowadzić na przedmiotowych gruntach działalności gospodarczej. Grunty nie są również przeznaczone do sprzedaży w celu reinwestycji uzyskanych środków w zakup nieruchomości. Podatnik nie prowadzi też aktywnej działalności w zakresie obrotu nieruchomościami.

Nabycie Gruntów nie podlegało VAT. Podatnik nie odliczał podatku VAT przy nabyciu Gruntów, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Podatnik nabył działki, w ramach wycofania ich ze spółki komandytowej, której jest wspólnikiem. Czynność miała charakter nieodpłatny i nie stanowiła wycofania wkładu ze spółki komandytowej. Działki nie były ani nie miały być wykorzystywane przez Spółkę do celów działalności gospodarczej. Nabycie działek wiązało się z nabyciem działek, które były wykorzystywane w działalności. Działki były nabywane łącznie, natomiast działki będące przedmiotem wniosku, z uwagi na ich charakter - nie są to działki przeznaczone do zabudowy przemysłowej i nie były ani nie miały być wykorzystywane do działalności gospodarczej. Podatnik zamierza jedynie zamieszczać ogłoszenia odnośnie sprzedaży działek.

Działka jest udostępniona nieodpłatnie osobie trzeciej prowadzącej działalność rolną. Celem udostępnienia jest jedynie utrzymanie działki w dobrym stanie przez ww. osobę w zamian za wykorzystanie działki na cele rolnicze. Działka jest udostępniona nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia. Działki nie były wykorzystywane do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomości zostały nabyte w ramach czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT. Podatnik nie poczynił ani nie zamierza poczynić działań mających na celu zwiększenie wartości działek.

Podatnik dokonał wcześniej sprzedaży jednej działki, było to w czerwcu 2020 roku i posiada także inne działki, oprócz działek objętych wnioskiem. Możliwe, że sprzeda działki, obecnie nie ma sp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę