Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

8 października 2020

Obowiązek zwrotu ulgi w świetle obecnie obowiązujących przepisów

26

Od 1 stycznia 2019 roku rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług napraw pojazdów silnikowych ufiskalniając kasę rejestrującą. Złożyłem przed fiskalizacją kasy oświadczenie, że rozpocznę ewidencję ww. usług w tym terminie. Otrzymałem od naczelnika urzędu skarbowego na mocy decyzji zwrot kwoty wydanej na zakup kasy. Jednakże podpisałem umowę z MZK na wykonywanie napraw autobusów tej firmy i nie miałem czasu na wykonywanie napraw dla klientów indywidualnych, dopuszczałem jednak możliwość takich napraw okazjonalnie. Do miesiąca lipca 2020r. nie wykonałem jednak żadnej takiej usługi, ale od tego okresu zakres napraw autobusów znacznie się zmniejszył i zacząłem naprawiać samochody również  klientom indywidualnym. Zakupiłem obowiązkową już na ten czas kasę on-line a starą wyrejestrowałem. W Urzędzie Skarbowym uzyskałem informację, że ulga od starej kasy najprawdopodobniej będzie podlegała zwrotowi ponieważ nie została nabita żadna usługa. Czy tak jest faktycznie?

Odpowiedź
Nie,
w opisanej sytuacji nie powstały okoliczności powodujące zwrot odliczonej przez Czytelnika ulgi za kasę.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, podatnicy użytkujący kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed 1 maja 2019r. i którzy zaprzestali ich używania w związku z wynikającym z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT obowiązkiem ich wymiany na kasy on-line w wyznaczonym w tym przepisie terminie nie mieli obowiązku zwrotu odliczonej ulgi, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, w brzmieniu przed wejściem w życie w/w ustawy zmieniającej. 


Dodatkowo zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących lub zwrotu tych kwot przez podatnika do:
odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tj. dniem 1 maja 2019r. oraz zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas, o których mowa w pkt 1 – stosuje się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. 

Z kolei z art. 111 ust. 4 i ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu do 30 kwietnia 2019 r. wynika, że:

  • podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700,00zł,
  • podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Paragraf 6 ust. 1 w/w rozporządzenia z  dnia 27 grudnia 2010r. podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 

  • zaprzestaną działalności;
  • nastąpi otwarcie likwidacji; 
  • zostanie ogłoszona upadłość; 
  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy; 
  • dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3. 

Z art. 145b ust. 1 pkt 1  lit. a ustawy VAT wynika, że podatnicy mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. – do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów. 


W wyroku NSA z dnia 14 kwietnia 2016r. sygn. a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę