Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej w sprawie dla której wydano interpretację ogólną

Artykuły | 26 czerwca 2020 | NR 103
16

Nasza firma jest podatnikiem VAT. Złożyliśmy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie opodatkowania wykonywanych przez nas usług podatkiem VAT. Dyrektor KAS odmówił udzielenia wyjaśnień i napisał, że w odniesieniu do naszych usług zastosowanie ma interpretacja ogólna. Czy takie rozstrzygnięcie Dyrektora jest prawidłowe i czy taka ogólna interpretacja daje nam ochronę przed negatywnymi konsekwencjami?

Odpowiedź

Tak, takie rozstrzygnięcie jest prawidłowe, a stosowanie się do interpretacji ogólnej chroni Państwa firmę przed negatywnymi konsekwencjami.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące interpretacji zawiera Rozdział 1a ustawy Ordynacja podatkowa „Interpretacje przepisów prawa podatkowego”. Na gruncie Ordynacji podatkowej wyróżniamy dwie instytucje interpretacji prawa podatkowego:

  1. Ogólną, określoną w art. 14a § 1: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacja ogólna) lub wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)
    - przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub TSUE.
  2. Indywidualną, określoną w art. 14b § 1: „Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).”

Art. 14b § 5a stanowi, że jeśli przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie. 
Zatem, organ podatkowy postąpił prawidłowo, bowiem uznał, że sytuacja opisana przez Państwa odpowiada zagadnieniu, kt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę