Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Opodatkowanie VAT wycofania warsztatu z działalności

213

Podatnik VAT w grudniu 2018 roku, chce wycofać z działalności gospodarczej budynek warsztatu (środek trwały firmy, nie wykorzystuje już, wybudował nowy w innym miejscu, wykorzystywał je tylko dla własnej działalności, nigdy nie był oddany w najem innym osobom). Budynek warsztatu znajduje się w ewidencji środków trwałych. Budynek warsztatu przyjęto w grudniu 2007 roku na stan ewidencji, ostatnie nakłady były w kwietniu 2008 roku (powyżej 30% wartości). Wartość budynku warsztatu wynosi 30.000 zł. Podatek VAT od zakupu i modernizacji został odliczony. Czy transakcja wycofania podlega opodatkowaniu VAT i jeżeli tak, to jaka wartość będzie podstawą opodatkowania? Czy zachodzi tutaj obowiązek korygowania odliczonego VAT?

ODPOWIEDŹ

 

  1. Wycofanie z działalności gospodarczej warsztatu podlega VAT, jednak korzysta ze zwolnienia od podatku.

  2. Czytelnik nie musi korygować odliczonego VAT.

 

UZASADNIENIE

1. Kwestia przekazania towarów na cele osobiste uregulowana została w art.7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, opodatkowaniu VAT podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny.

 

Warunkiem opodatkowania jest jednak przysługujące podatnikowi, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, wycofanie warsztatu z działalności gospodarczej podlega VAT, bowiem Czytelnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu i modernizacji warsztatu.

W omawianej sytuacji należy pamiętać o możliwości skorzystania ze zwolnienia, które przewiduje ustawa o VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych. Podstawowe zwolnienie znajduje się w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od tego podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, jeżeli ma ona miejsce po upływie dwóch lat licząc od pierwszego zasiedlenia.

Pierwszym zasiedleniem jest natomiast oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (art.2 pkt 14 utawy o VAT).

Obecnie organy podatkowe pozwalają na szersze interpretowanie pierwszego zasiedlenia, którym jest także przekazanie budynku czy budowli do użytkowania po ich wybudowaniu także na własne potrzeby przedsiębiorcy (co oznacza, że nie musi takiemu przekazaniu towarzyszyć czynność opodatkowana jak np. sprzedaż, najem, dzierżawa). Zmiana ta wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie Kozuba Premium Selection, dotyczącym pierwszego zasiedlenia (wyrok z 16 listopada 2017 r., sygn. C- 308/16). TSUE stwierdził, że polski przepis uniemożliwiający zastosowanie zwolnienia z VAT do sprzedaży nieruchomości, które były wcześniej wykorzystywane przez podatnika jedynie dla potrzeb własnej działalności, jest niezgodny z unijną dyrektywą VAT. TSUE uznał, że wystarczy, aby pierwszy właściciel sam używał nieruchomość na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata. W konsekwencji, po upływie tego terminu sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od VAT.

W omawianym przypadku Czytelnik ostatnie nakłady poniósł w kwietniu 2008r. Zatem czynność wycofania warsztatu z działalności może korzystać ze zwolnienia od VAT, bowiem ma miejsce po upływie dwóch lat licząc od pierwszego zasiedlenia po dokoniu modernizacji...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę