Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Organizacja imprez plenerowych a kasa fiskalna

213

Świadczyłem w okresie letnim usługi w zakresie wypożyczania dmuchanych urządzeń do zabawy, urządzeń do rywalizacji. W większości urządzenia te były wypożyczane przez osoby fizyczne na prywatne imprezy urodzinowe lub plenerowe imprezy organizowane przez zakłady pracy. Na kiermaszu ogrodniczym po podpisaniu umowy ze szkołą rozkładałem jedno lub dwa urządzenia i bez biletów wpuszczałem nieodpłatnie dzieci na określony czas. Wynagrodzenie za organizację i prowadzenie imprezy otrzymałem od szkoły. Obecnie działalność jest zawieszona, pracuję na umowę o pracę. W okresie letnim ponownie wznowię działalność w tym samym zakresie. Mam wątpliwości czy nie powinienem już dawno mieć kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej powstanie w dwa miesiące następujące po miesiącu, przekroczenia limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2018 roku, ale tylko w przypadku, gdy w miesiącu, w którym wystąpi obowiązek - działalność będzie kontynuowana

UZASADNIENIE

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniono z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz w/w osób, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy w/w obrót w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Jednak zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 

  • związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

 

W takim przypadku zwolnienie traci moc z chwilą wykonania tych czynności (§ 5 ust. 7 rozporządzenia).

Podstawową kwestią w opisanym przez Czytelnika przypadku jest ustalenie, czy świadczone usługi należy klasyfikować jako prowadzenie parku rozrywki jaki jest status odbiorców świadczonych przez podatnika usług oraz wysokości uzyskiwanych z tej działalności obrotów. W interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443-1187/11-2/KB z 30.11.2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „nie istnieje definicja legalna ani parku rozrywki ani wesołego miasteczka. W odniesieniu do wesołego miasteczka definicję taką przewiduje przykładowo internetowy Słownik Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) wskazując, że wesołe miasteczko to teren z urządzeniami rozrywkowymi, takimi jak karuzele strzelnice, kolejki. W tym samym słowniku nie znajdziemy definicji parku rozrywki. Natomiast sama rozrywka to coś, co służy odprężeniu, wypoczynkowi. Z kolei park można definiować jako duży ogród z alejkami i ścieżkami spacerowymi, jak również jako teren na którym zgromadzony jest sprzęt. Znaczenie obu pojęć jest bardzo zbliżone i obejmuje teren służący ogólnie odprężeniu i wypoczynkowi, na którym znajdują się określone atrakcje w tym takie jak karuzele kolejki i strzelnice”.

Jak wynika z przedstawionego przez Czytelnika opisu, urządzenia wypożyczane są w większości podmiotom gospodarczym, tj. zakładom pracy organizującym imprezy plenerowe dla pracowników i ich rodzin, szkołom i innym instytucjom, które przy organizacji różnych imprez np. kiermaszów ogrodniczych uatrakcyjniają i zachęcają klientów do zakupów wprowadzając oprócz sprzedawanych towarów dodatkowe atrakcje. Czytelnik wypożyczając posiadane urządzenia i uczestnicząc w organizacji tego typu imprez pobiera określoną w umowie kwotę. Uzyskany z tego tytułu obrót nie wypełnia przesłanek określonych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ nie został uzyskany z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie podlega zatem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę