Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , KASY REJESTRUJĄCE

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Powtarzalna likwidacja działalności a obowiązek dokonania odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

207

Prowadzę od wielu lat działalność w zakresie usług kosmetycznych, stosuję kasę fiskalną. Ponieważ mam rodzinę za granicą często wyjeżdżam tam na różne okresy do dorywczej pracy nie związanej z moim zawodem (np. opieka nad chorym powyżej 2 lat na umowę o pracę). Raz zawiesiłam działalność, raz zlikwidowałam i znów podjęłam, nie dokonywałam odczytu, ponieważ wiedziałam, że po upływie bliżej nieokreślonego czasu ponownie będę świadczyła usługi kosmetyczne. Nie zamierzam definitywnie zaprzestać świadczenia w Polsce usług kosmetycznych, będę jednak wykonywała je z przerwami w związku z wyjazdami za granicę. Czy w przypadku wyłącznie czasowych likwidacji działalności muszę dokonywać za każdym razem odczytu kasy?

ODPOWIEDŹ

Nie, odczytu z pamięci fiskalnej kasy rejestrującej należy dokonać dopiero po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, czyli gdy nastąpi likwidacja działalności gospodarczej

UZASADNIENIE

Regulacja zawarta w art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Z§ 15 ust. 1 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2018r. rozporządzenia z dnia 14 marca 2013r.w sprawie kas rejestrujących wynikaa, iż w  przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 

  1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

  2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr  3 do rozporządzenia,

  3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,

  4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

 

Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27.

Terminy „zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym”, „zaprzestania używania”, nie zostały zdefiniowane w rozporządzeniach dot. kas rejestrujących, ani też w ustawie o podatku od towarów i usług, ale niewątpliwie należy brać pod uwagę tylko taką sytuację, która ewidentnie powoduje, zaprzestanie używania kasy w sposób trwały, bez powrotu do jej ponownego używania. Literalna wykładnia terminu „zaprzestanie”, „zakończenie” oznacza m.in. przestać coś robić, wskazuje na działanie powodujące sytuację ostateczną, nieodwracalną i definitywną (można przyjąć, że oznacza ostateczną likwidację działalności bez wznowienia jej w przyszłości). Oznacza również postępowanie zmierzające do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych rozwiązywane...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę