Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Prawo do odliczenia VAT z przesłanego e-mailem scanu faktury

183

W październiku zakupiłam towary, na które została wystawiona faktura sprzedaży. Od sprzedawcy nie otrzymałam faktury w formie papierowej, natomiast wysłał mi mailem skan dokumentu. Ja nie wyraziłam zgody na formę elektroniczną, co jest potwierdzone w mailu do sprzedawcy. W związku z tym, że upłynął termin płatności tej faktury w październiku 2018 roku zapłaciłam ją. Czy to jest równoznaczne z tym, że akceptuję formę elektroniczną dostarczenia faktury i mogłam odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za październik 2018 roku? Fakturę papierową otrzymałam w miesiącu listopadzie.

ODPOWIEDŹ

Nie, w opisanym przypadku zapłata nie stanowi potwierdzenia zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, skoro nie wyraziła Pani zgody na taką formę. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało w miesiącu listopadzie.

UZASADNIENIE

W rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług faktura jest to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast definicja faktury elektronicznej rozumiana jest, jako faktura w formie elektronicznej, która jest wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Oznacza to, że faktura w wersji elektronicznej jest traktowana na takich samych zasadach, jak faktura w formie papierowej.

Co do zasady faktury wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden otrzymuje nabywca, natomiast drugi zachowuje w swojej dokumentacji sprzedawca. Wystawienie faktury przez sprzedawcę w formie elektronicznej nie może odbyć się bez zgody nabywcy. Nabywca musi posiadać wiedzę o tym, że sprzedawca będzie stosował taką formę. Z przepisów nie wynika, w jaki sposób ma być potwierdzona akceptacja, czyli każda forma jest dopuszczalna, gdy strony nie wnoszą żadnych zastrzeżeń. Może to być przesłana mailem informacja sprzedawcy, telefon, pismo lub wydruk zapłaty za towar, czy usługę. Zatem zapłata należności wynikającej z faktury elektronicznej również może stanowić potwierdzenie zgody na otrzymywanie faktur w tej formie o ile zgoda lub sprzeciw nie został wcześniej wyrażony w innej postaci. W opisanym przypadku Czytelniczka pisemnie (w mailu) nie wyraziła zgody na formę elektroniczną faktur, zatem zapłata za fakturę w terminie płatności wynikającym z faktury przesłanej mailowo przez sprzedawcę nie jest równoznaczne ze zgodą.

E-faktury muszą spełniać : autentyczność pochodzenia faktury, integralność jej treści i czytelność. Te trzy zasady podatnik może zapewnić poprzez kontrole biznesowe, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane również w przypadku wykorzystania: elektronicznego podpisu kwalifikowanego, czy elektronicznej wymiany da...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę