Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

5 marca 2020

Rachunek prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej

147

Do swojej działalności gospodarczej (podatnik VAT czynny) używam przy płatnościach bezgotówkowych rachunek ROR. Czy muszę w związku z białą listą oraz metodą podzielonej płatności koniecznie otworzyć rachunek do działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli Czytelnik nie dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz powyższych towarów lub usług nie nabywa oraz nie dokonuje sprzedaży o wartościach przekraczających 15 tys. zł, ani też odrębne przepisy nie narzucają obowiązku zapłaty za daną transakcję poprzez rachunek firmowy, to nie będzie miał obowiązku otwierać takiego rachunku.

 

UZASADNIENIE

W myśl art. 117ba ustawy Ordynacja podatkowa podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług, jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników – białej liście, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy świadczą usługi lub dokonują dostawy towarów z załącznika nr 15 do ustawy oraz podatnicy, którzy są nabywcami tych towarów lub usług obowiązani są posiadać rachunek rozliczeniowy w walucie polskiej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 108e). Zgodnie bowiem z art. 108a ust. 1a ustawy przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem jest równa lub wyższa niż 15 tys. zł, podatnicy mają obowiązek zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Z kolei sprzedawca w takim przypadku musi zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę