Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Rozliczenie faktury korygującej WNT

203

Nabyłam towar z Hiszpanii. Pierwsza faktura była wystawiona z datą 25.09.2018 - do tej faktury otrzymałam w październiku z datą wystawienia 29.10.2018 korektę na minus. Korekta dotyczyła zmiany ceny. Moje pytanie dotyczy korekty WNT po jakim kursie ją przeliczyć i w jakim miesiącu wykazać czy we wrześniu czy w październiku?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli obniżenie ceny wynikało z tytułu np. udzielenia rabatu, Czytelnik musi dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu towaru z Hiszpanii w miesiącu otrzymania faktury korygującej, czyli w październiku. Przy rozliczaniu faktury korygującej WNT powinien być stosowany kurs pierwotny, tj. kurs zastosowany do przeliczenia wartości zakupu, którego korekta dotyczy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy z tytułu Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT.

Natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Podatek naliczony można odliczyć również w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Podstawą opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej łącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy bądź usługobiorcy. Natomiast do podstawy opodatkowania nie są zaliczane kwoty stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży, otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Należy pamiętać, że podstawę opoda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę