Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Rozliczenie VAT z tytułu nabycia usług pośrednictwa w wynajmie mieszkań za pomocą portalu Airbnb

395

Świadczę usługi krótkotrwałego wynajmu mieszkań. Rozliczam się na KPIR i VAT. Korzystam z portalu Airbnb, wystawiają mi faktury na prowizję. Niestety zapomniałam drukować te faktury i ich w ogóle nie księgowałam przez okres 2 lat. Czy muszę dokonać korekt deklaracji VAT-7 uwzględniając import usług? Czy mogę tego w ogóle nie robić? W księdze księgowałam na bieżąco odejmując prowizję od przychodu i księgowałam na kasie fiskalnej wartość po odjęciu tej prowizji. Czy powinnam dokonać korekty VAT?

ODPOWIEDŹ

Czytelniczka jest zobowiązana do rozliczenia importu usług poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT za okresy, w których powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy.

UZASADNIENIE

Podatnicy wynajmujący mieszkania coraz częściej korzystają z usług profesjonalnych pośredników. Bardzo popularne są portale internetowe Booking czy Airbnb. Na stronach tych portali wynajmujący publikuje swoją ofertę. Goście którzy zdecydują się na wynajem dokonują płatności bezpośrednio do serwisu internetowego, który od otrzymanej płatności potrąca ustaloną z wynajmującym prowizję, a pozostałą po potrąceniu kwotę przelewają na konto wynajmującego. Portal pośredniczący wystawia fakturę za wykonaną usługę – pośrednictwo w wynajmie. Wymienone portale są firmami mającymi siedzibę poza terytorium kraju. Korzystając zatem z usług Airbnb, Czytelnik dokonuje importu usług.

Przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie natomiast z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 

  • a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

  • b) usługobiorcą jest w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT-UE.

 

Z kolei, zgodnie z art. 28b ustawy, miejscem świadczenia (opodatkowania) usługi świadczonej przez podatnika na rzecz innego podatnika jest siedziba usługobiorcy.

Z opisu wynika, że Czytelniczka ewidencjonowała sprzedaż usługi wynajmu na kasie fiskalnej, po odjęciu prowizji, natomiast import usług na podstawie otrzymanych faktur dokumentujących prowizję nie był rozliczany.

Obowiązek podatkowy z tytułu importu powstaje zgodnie z ogólną zasadą, czyli z momentem wykonania usługi lub, w przypadku gdy przed wykonaniem usługi dokonano całości bądź części zapłaty, z chwilą dokonania zapłaty. Podstawą opodatkowania jest cała kwota należna, którą Czytelnik ma zapłacić firmie AIRBNB. Przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Czytelniczka świadczy usługi krótkotrwałego wynajmu mieszkań, które zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 163 załą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę