Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 maja 2014

Rozliczenie zakupu z UE praw do emisji gazów cieplarnianych

0 1110

Musimy zakupić uprawnienia do emisji CO2 od niemieckiego podatnika. Przelew z naszego rachunku polskiego, ale w EUR, co z VAT, jak to rozliczyć? Czy jest to odbiór towarów czy usługa związana z nieruchomością ?

ODPOWIEDŹ

Zakup praw do emisji do powietrza gazów cieplarnianych od niemieckiego podatnika jest importem usług i podlega opodatkowaniu VAT na terytorium kraju.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, do których zaliczany jest m.in. dwutlenek węgla.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług świadczeniem usług jest m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Zakup praw do emisji do powietrza gazów cieplarnianych na gruncie ustawy o VAT uznawane jest zatem jako nabycie usług. Zgodnie z orzecznictwem zbycie uprawnień do emisji należy rozpatrywać jako pewne prawo niematerialne, podobne do prawa autorskiego czy też innego zbywalnego prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 4 stanowi import usług. Natomiast w myśl art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest m.in. podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

b) usługobiorcą jest:

  • w przypadku usług, do których stosuje się art.28b - podatnik, o którym mowa w art.15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art.15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art.97 ust. 4,

  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art.15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art.15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art.97 ust.4;

Jak wskazano w pytaniu Czytelnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a prawa do emisji są nabywane od kontrahenta z Niemiec. W myśl ww. regulacji prawnych, Czytelnik jako usługobiorca usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych jest zobowiązany do rozliczenia VAT należnego z tytułu importu usług.

Polski ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych zasad dla określenia miejsca świadczenia usług handlu uprawnieniami. Z tego też względu zastosowanie znajdą ogólne reguły. Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.