Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 lipca 2020 roku weszły w życie zmiany w zakresie bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów. Nowelizacja wprowadzona przepisami ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) daje możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku w deklaracji VAT dla wszystkich podatników VAT czynnych, niezależnie od tego czy import realizowany będzie w procedurze zwykłej czy uproszczonej.

Dotychczas takie rozliczanie dostępne było jedynie dla części podmiotów, które spełniały warunki umożliwiające stosowanie procedur uproszczonych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym lub współpracowały w tym zakresie z spełniającymi te kryteria agencjami celnymi, jak również należeli do tzw. upoważnionych przedsiębiorców (AEO).

POLECAMY

Warunkiem skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów jest przedstawienie przez podatnika Naczelnikowi UCS, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Powyższe zaświadczenia mogą zostać zastąpione przez oświadczenie podatnika o tej samej treści, które jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podatnik będzie mógł również dokonać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. W takim przypadku powyższy warunek nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń oraz do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców AEO.

Właściwym organem dla celów realizacji powyższych obowiązków będzie Naczelnik UCS właściwy ze względu na sied...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź