Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymałem postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku VAT już po upływie terminu jego zwrotu, czy jest ono skuteczne?

Odpowiedź

POLECAMY

Nie, Do skutecznego przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT konieczne jest bowiem prawidłowe doręczenie adresatowi postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu zanim upłynie ten termin. Wymóg ten dotyczy każdego typu doręczeń - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czy przez operatora pocztowego (szerzej zob. wyrok NSA z 27 kwietnia 2022 roku, sygn. akt I FSK 307/19).

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 5b, 6, 6a i 6d, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek SKOK, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, sporządzonego na piśmie, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub SKOK udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

Jeśli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeśli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Wskazać należy, że w orzecznictwie jest utrwalone stanowisko, że skuteczne przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku możliwe jest jedynie przed jego upływem. Samo wydanie postanowienia nie wystarcza bowiem, aby weszło ono do obrotu prawnego - tak długo jak nie zostanie doręczone (zakomunikowane) stronie, nie wywiera żadnych skutków materialnych i procesowych.

Zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa (o.p.), termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce Poczty Polskiej. Jednak pogląd, że  przepis ten dotyczy także czynności organu podatkowego został stanowczo odrzucony zarówno w nauce prawa, jak i w orzecznictwie.  Przepis art. 12 § 6 pkt 2 o.p. nie ma zastosowania do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź