Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Usługi informatyczne i sprzedaż komputerów a kasa fiskalna

241

W listopadzie rozpocząłem świadczenie usług informatycznych dla osób prywatnych i firm w zakresie napraw sprzętu komputerowego, projektowania stron internetowych. Przy naprawie komputerów są sytuacje, gdy klient decyduje się odsprzedać naprawiany sprzęt, który następnie jest sprzedawany w moim punkcie, sprzedaję też nowy sprzęt wraz z zainstalowanym na dysku twardym oprogramowaniem (bez możliwości sprzedaży samego oprogramowania). Mam wątpliwości czy nie miałem obowiązku stosować kasy fiskalnej od początku tej działalności?

ODPOWIEDŹ

Utrata zwolnienia podmiotowego następuje na zasadach ogólnych, jeżeli zostanie przekroczony przez Czytelnika obowiązujący limit obrotów w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2018 roku, licząc od dnia dokonania pierwszej sprzedaży komputera lub wykonania usługi informatycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania kasy nastąpi po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym Czytelnik przekroczy obrót dla ww. osób. W przeciwnym razie nie nastąpi utrata zwolnienia i od nowego roku będzie obowiązywał limit w wysokości 20.000 zł

UZASADNIENIE

Regulacja zawarta w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z tego przepisu wynika, iż podstawowym kryterium decydującym o obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest status odbiorcy dokonywanych przez podatnika świadczeń, zatem nie podlega obowiązkowi ewidencji obrót uzyskany z tytułu świadczenia usług i dostaw na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obrót ten nie wlicza się również do sumy obrotu wyznaczającego termin obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2018r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieni są, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

 

  • podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

 

Jest to ww. zwolnienie podmiotowe - ze względu na określony rozporządzeniem limit obrotów, z którego podatnik może korzystać w sytuacji braku możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy obrót realizowany na rzecz w/w osób w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, w kwocie 20...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę