Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obsługujemy spółkę z siedzibą w Hiszpanii, która handluje elektroniką. Spółka nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce ani nie zarejestrowała się u nas jako podatnik VAT. Do tej pory pomagaliśmy spółce składać wnioski o zwrot VAT dotyczące różnych zakupów w Polsce. Spółka zlecała w Polsce projektowanie sprzętów, ale nic nie sprzedawała. Do tej pory nie było żadnego problemu z uzyskaniem zwrotu podatku – składaliśmy wnioski do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że spółka wyeksportowała jakieś towary z Polski do Szwajcarii, posługując się swoim hiszpańskim numerem VAT. Czy dalej będzie mogła uzyskać zwrot VAT od zakupów?

Odpowiedź

Zwrot VAT może nastąpić w dwóch trybach: zwykłym, przewidzianym w art. 87 ustawy o VAT dla zarejestrowanych podatników, oraz przewidzianym w art. 89 ustawy o VAT dla podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujące sprzedaży na terytorium kraju, mogą otrzymywać zwrot podatku na warunkach określonych w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Jest to inny tryb od przewidzianego w art. 87 ustawy o VAT zwrotu podatku wynikającego ze złożonej deklaracji.

Pierwszym kryterium do spełnienia jest kryterium podmiotowe. O zwrot mogą się ubiegać tylko podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju. Istotnym warunkiem jest również niedokonywanie sprzedaży na terytorium kraju.

Podmioty spełniające te kryteria mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

Dodatkowo w art. 89 ust. 1c ustawy o VAT przewidziano, że nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu do kwot podatku:

  1. zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
  2. dotyczących czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b i art. 13 (czyli dotyczących eksportu pośredniego i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów);
  3. w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15, prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.
     

Pamiętaj!
Uprawnione podmioty uzyskują zwrot przez złożenie odpowiedniego wniosku – w wypadku podmiotów z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innych niż terytorium kraju – za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. We wniosku powinno się wykazać, że towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozlicza się podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

We wspomnianym rozporządzeniu uściślono warunki otrzymania zwrotu. Podmiot z innego kraju Unii Europejskiej może otrzymać zwrot podatku, jeżeli jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby oraz nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. W roz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.