Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka wysyła nieodpłatnie próbki kontrahentom z Niemiec i Norwegii. Towary są wysyłane kurierem. Próbki do Norwegii są odprawiane na podstawie faktury proforma. Czy te wysyłki trzeba deklarować w miesięcznym pliku JPK_VAT?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli wysyłane towary są przekazywane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki oraz spełniają ustawową definicję próbek, to ani ich wewnątrzwspólnotowej dostawy ani eksportu nie należy deklarować w pliku JPK_VAT. 

UZASADNIENIE
Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 wymienia jako dwie z czynności podlegających opodatkowaniu VAT eksport oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). Zawarta w art. 13 ust. 1 ustawy definicja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opisuje WDT jako wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. W myśl art. 13 ust. 2 ustawy dostawa może być uznana za WDT jedynie w przypadku, gdy nabywca ma określony status. Zakładam, że kontrahenci Spółki w Niemczech są podatnikami zidentyfikowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium tego kraju, a zatem spełnione jest kryterium podmiotowe pozwalające na uznanie transakcji za WDT. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług eksportem jest, co do zasady, dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych. 
Art. 7 w ust. 1 ustawy definiuje dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jednakże w ust. 3 wyłącza z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie próbek na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Należy zauważyć, że, w przeciwieństwie do zapisów dotyczących krajowej dostawy towarów, ani art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ani art. 2 pkt 8 czy art. 13 ust. 1 ustawy o VAT nie wiążą wprost definicji ani kwestii opodatkowania eksportu i WDT z odpłatnością, jednakże w praktyce utrwaliła się wykładnia mówiąca o tym, że czynność, która w rozumieniu ustawy nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, a zatem nie podlega...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź