Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem czynny podatnikiem VAT. Chciałabym wziąć kredyt na działalność gospodarczą i potrzebuje zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków. Czy mogę drogą elektroniczną wystąpić do urzędu skarbowego o takie zaświadczenie? Jeżeli tak, to w jaki sposób tzn. jakimi kanałami, jaki formularz itd?

Odpowiedź
Zwykły obywatel jak i przedsiębiorca mogą otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu drogą elektroniczną. Do takiej operacji trzeba założyć konto na www.biznes.gov.pl oraz trzeba mieć profil zaufany. Jeżeli Czytelnik posiada profil zaufany, to bezpośrednio może zalogować się do serwisu. W menu popularne usługi online jest opcja wyboru zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. W tej opcji jest wybór „załatw sprawę online”. Dokonując tego wyboru serwis poprowadzi Czytelnika do finału czyli wypełnienia i złożenia wniosku o niezaleganiu online. Jeżeli Czytelnik chciałby odebrać zaświadczenie w formie elektronicznej, to musi zaznaczyć tę opcję we wniosku online.

POLECAMY

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 306a ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o  zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
 2. osoba ubiega się o  zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w  urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania i wydaje się w  granicach żądania wnioskodawcy. Zaświadczenie powinno być wydane bez  zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
W myśl art. 306e Ordynacji zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Przed wydaniem żądanych zaświadczeń ustala się, czy w  stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i  zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w  celu wykazania ich w  zaświadczeniu.
Podkreślić trzeba, że nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe doręczenie decyzji kończącej postępowanie podatkowe przed upływem terminu 7 dniowego. Wydając zaświadczenie, organ podaje informację o  prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu.
Na żądanie wnioskodawcy w  zaświadczeniu podaje się także informacje:

 1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
  a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
  c) postępowanie w  sprawach o  przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
 2. dotyczące:
  a) okresów, z  których pochodzą zaległości, i  ich tytułów,
  b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Dodać trzeba, że jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów płatności wynikających z tej decyzji, nie posiada zaległości podatkowych.
Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe określił:

 1. tryb wydawania zaświadczeń;
 2. właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń;
 3. wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia;
 4. wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia;
 5. wzory zaświadczeń określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
 6. wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej, o którym mowa w art. 306 h § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach może potrz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź