Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmiana właściwości urzędu skarbowego w trakcie postępowania podatkowego

Artykuły | 3 sierpnia 2022 | NR 128
0 40

Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT. Po złożeniu wniosku zmieniliśmy siedzibę. Jaki urząd jest teraz właściwy, żeby rozpatrzyć wniosek? Ten, do którego go złożyliśmy czy urząd właściwy ze względu na nową siedzibę?

ODPOWIEDŹ
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty będzie urząd właściwy w momencie złożenia wniosku.

POLECAMY

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 §1 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 §2. Zatem, jeżeli spółka posiadała siedzibę na obszarze podlegającym właściwości jednego organu podatkowego, a następnie zmieniła tę siedzibę tak, że nowa siedziba znajduje się na obszarze podlegającym właściwości innego organu podatkowego, nastąpiła zmiana właściwego dla niej organu podatkowego.
Zgodnie z art. 18b §1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej do określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pozostają właściwe we wszystkich sprawach związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które jest przedmiotem postępowania lub kontroli, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości.
Zgodnie z art. 75 §1 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Zgodnie z art. 165 §1 Ordynacji postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu (art. 16...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź