Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Zwolnienie z VAT sprzedaży nieruchomości jako towaru handlowego

372

Zakupiono nieruchomość (lokal mieszkalny) na rynku wtórnym od osoby prywatnej więc bez VAT. Nieruchomość została zaklasyfikowana jako towar handlowy i po remoncie ma zostać sprzedana. Rozumiem, że sprzedaż nieruchomości może również korzystać ze zwolnienia z VAT? Od wszystkich zakupów materiałów remontowych nie odliczamy VAT. A jak potraktować zakup kuchni pod zabudowę wraz ze sprzętem - okap, płyta kuchenna, piekarnik pod zabudowę? Czy mogą one przy sprzedaży nieruchomości stanowić element całości i również podlegać zwolnieniu z VAT? Dodatkowo przez okres remontu za mieszkanie opłacane są: czynsz oraz media - czy VAT podlega odliczeniu czy tak jak materiały skoro sprzedaż ma być zw. to nie można odliczać VAT?

ODPOWIEDŹ

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, zaklasyfikowanego jako towar handlowy będzie podlegała w całości zwolnieniu z VAT. Czytelnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z działalnością nieopodatkowaną.

UZASADNIENIE

Podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat działalności. Wobec powyższego, wszystkie czynności polegające na dostawie towarów, a tym jest właśnie sprzedaż nieruchomości, podlegają opodatkowaniu i Czytelnik sprzedając nieruchomość będzie zobowiązany taką sprzedaż opodatkować.

Dostawa nieruchomości może jednak korzystać ze zwolnienia od VAT, jeżeli nieruchomość spełnia określone w ustawie warunki. Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa budynków i budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od VAT, jeżeli pomiędzy pierwszym ich zasiedleniem a dostawą upłynął co najmniej okres dwóch lat.

Natomiast w myśl art.43 ust.10a ustawy dostawa nieruchomości dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie krótszym niż dwa lata od tego zasiedlenia może również korzystać ze zwolnienia jeżeli w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku, a dokonujący dostawy nie ponosił znaczących (wynoszących co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości) wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art.2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 

  • a) wybudowaniu lub

  • b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

 

W przypadku nieruchomości używanej (nabyta na rynku wtórnym - także od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) - przyjmuje się generalnie, że do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie rozpoczęcia używania nieruchomości przez pierwszego właściciela. Ze stanu faktycznego, opisanego w pytaniu, nie wynika jak długo przedmiotowa nieruchomość była użytkowana. Zatem jeśli spełniony zostanie warunek, aby pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości upłynął co najmniej okres dwóch lat wynikający z art. 43 ust. 10 ustawy, sprzedaż tej nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

W cytowanej wyżej definicji pierwszego zasiedlenia mowa jest o „ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym”. Natomiast w myśl ustawy o podatku dochodowym ulepszeniu może ulec tylko środek trwały (a nie towar handlowy).

W związku z powyższym, wydatki poniesione na nieruchomość, stanowiącą towar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę