Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

23 lipca 2019

Zwrot ulgi za kasę fiskalną w świetle nowych przepisów obowiązujących od dnia 1 maja 2019 roku

387

Zakupiłem kasę on-line, chcę złożyć wniosek o zwrot ulgi. W jakim terminie muszę go złożyć i co musi zawierać? Czy ten wniosek też muszę złożyć elektronicznie?

 

Odpowiedź

Jeżeli Czytelnik spełnił warunki pozwalające na odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, to wniosek o zwrot ulgi w formie papierowej należy złożyć wyłącznie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika wniosek o zwrot musi zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej,
  • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup,
  • kopię raportu dobowego potwierdzającego rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jeżeli Czytelnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika (art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

W przypadku, o którym mowa powyżej, zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Aby naczelnik urzędu skarbowego dokonując czynności sprawdzających mógł bezsprzecznie określić, w którym miesiącu Czytelnik rozpoczął ewidencję sprzedaży niezbędne jest załączenie kopii raportu dobowego potwierdzającego ten fakt.

W przepisach dotyczących kas rejestrujących nie określono wymogu zobowiązującego podatników do składania wniosków o zwro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę