Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wysłałam fakturę korygującą (skan) mailem do kontrahenta, w zamian otrzymałam automatyczny komunikat zwrotny, że faktura dotarła. Czy takie potwierdzenie jest wystarczającym dowodem doręczenia faktury? Zaznaczam, że mam zgodę kontrahentów na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, elektronicznych faktur korygujących, skanów tych faktur oraz korespondencji elektronicznej.

Odpowiedź

Tak, w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane przez podatnika do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera), potwierdzającego dotarcie do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą. Takie stanowisko potwierdza wyrok NSA z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 230/17)

 

Uzasadnienie

Jak wynika z literalnej wykładni art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem obniżenia przez sprzedawcę podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę (z zastrzeżeniem art. 29a ust. 15 ustawy o VAT).

Na podstawie powołanego przepisu, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się, co do zasady, pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego tę fakturę wystawiono. Warunku posiadania przez podatnika wymienionych potwierdzeń nie stosuje się - zgodnie z art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT - w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby dostarczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej.

Żadne przepisy ustawy o VAT, ani orzecznictwo TSUE nie określają, jaką dokumentację powinien posiadać przedsiębiorca, potwierdzającą dochowanie należytej staranności odnośnie do upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury. Oznacza to, że dopuszczalne są wszelkie formy, które będą potwierdzały te okoliczności.

W opinii NSA, sposób doręczenia faktury drogą elektroniczną poprzez otrzyma...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę