Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

7 sierpnia 2011

Odliczenie podatku z faktury VAT RR nie zawierającej danych nabywcy

0 1613

Faktura VAT RR bez danych nabywcy może stanowić podstawę do obniżenia należnego podatku od towarów i usług. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku III SA/Wa 2482/10 z 23 maja 2011.

Sytuacja podatnika

Omawiane orzeczenie sądu administracyjnego wydane zostało w wyniku skargi podatnika na decyzję organu podatkowego,

wydaną w rezultacie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009

roku. W okresie tym spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży owoców i warzyw dostarczanych

przez producentów. Sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych dokumentowana była fakturami VAT lub rejestrowana za

pośrednictwem kasy fiskalnej według stawki VAT 3%. Towary handlowe spółka nabywała między innymi od rolników

ryczałtowych. W trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy stwierdził, że na oryginałach faktur VAT RR brak było

danych nabywcy oraz imienia i nazwiska oraz podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury, widniały natomiast dane

dotyczące rolnika ryczałtowego będącego dostawcą, dane o dokumencie stwierdzającym tożsamość dostawcy, dotyczące

towaru, wartości i należności, numer konta bankowego rolnika oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i złożenia

oświadczenia. Do każdej faktury VAT-RR w sposób trwały dołączone były oświadczenia w sprawie pobrania od dostawcy

płodów rolnych 0,01% na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych. W oświadczeniu tym podano pełną nazwę

nabywcy towarów oraz kwotę netto wynikającą z faktury VAT-RR.

Opisane powyżej faktury zostały przez spółkę zaewidencjonowane w rejestrze zakupu RR, a kwotę zryczałtowanego

zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych spółka wykazała w deklaracjach VAT-7 jako kwotę podatku

naliczonego podlegającego odliczeniu. Organ podatkowy zakwestionował powyższe odliczenie podatku ze względu

na to, że braki w zakresie przywołania danych nabywcy na fakturach wykorzystanych przez spółkę jako udokumentowanie

rozliczenia podatkowego powodują naruszenie art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustanawiających

obowiązek wystawienia faktury VAT przez podatnika nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego oraz

określających jakie dane powinna zawierać faktura VAT RR. Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję naczelnika

urzędu skarbowego, wobec czego spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku sąd administracyjny uchylił decyzje organów podatkowych, argumentując swoje stanowisko

w następujący sposób:

„Zgodnie z art. 117 ustawy rolnik ryczałtowy w zakresie, w którym wykonywane przez niego czynności objęte są

szczególnymi zasadami opodatkowania, zwolniony jest m.in. z obowiązku wystawiania faktur. Co więcej, rolnik ryczałtowy

nie ma prawa wystawiania faktur - faktura wystawiona przez niego jest fakturą wystawioną w trybie art. 108 ustawy

(…). Zwolnieniu rolnika ryczałtowego z obowiązku wystawiania faktur odpowiada nałożony na podstawie art. 116 ust. 1

ustawy obowiązek wystawiania faktur przez podatnika nabywającego produkty rolne lub usługi rolnicze. Stosownie do art.

116 ust. 1 ustawy, faktury VAT RR wystawiane są przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

(…) Faktury te wystawia się w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury przekazywany jest dostarczającemu produkty rolne

lub świadczącemu usługi rolnicze rolnikowi ryczałtowemu. Podstawową różnicą między fakturą VAT RR, a innymi fakturami

jest to, że zamiast kwoty i stawki podatku powinna znaleźć się na niej kwota oraz stawka zryczałtowanego zwrotu podatku.

Dodatkowo faktura taka zawiera oświadczenie rolnika ryczałtowego, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy. Ciężarem

zatem mechanizmu „zryczałtowanego zwrotu podatku” dla rolników ryczałtowych, obarczono przede wszystkim podmioty

nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników bezpośrednio (…).Aby jednak powyższe obowiązki nałożone

na tych podatników były dla nich neutralne, w art. 116 ust. 6 ustawy przewidziano unormowanie umożliwiające odzyskanie

z urzędu skarbowego kwoty podatku zryczałtowanego zapłaconego rolnikom. Niewątpliwie jednak regulacja a...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.