Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI

23 października 2019

Nabycie nieruchomości w licytacji komorniczej

0 1412

Czy komornik przy nabyciu nieruchomości w drodze licytacji przez przedsiębiorcę ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

 

Odpowiedź

POLECAMY

Tak, co do zasady komornik przy licytacyjnej sprzedaży nieruchomości wystawia fakturę VAT zgodnie z art. 106c pkt 2 ustawy o VAT (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13 Marian Macikowski/dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku).

 

Uzasadnienie

W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

Powołany przepis wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy o VAT regulację, kiedy to należny podatek jest pobierany i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika, co jest uzasadnione charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Komornik sądowy dokonuje zatem transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wówczas, gdyby do rozliczenia tego podatku był zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku (szerz. zob. pismo dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.231.2019.2.KT).

Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 16 grudnia 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 2795/15), "(…) to na komorniku, jako organie egzekucyjnym, na którego ustawodawca nałożył obowiązki płatnika podatku od towarów i usług, spoczywa obowiązek obliczenia, poboru i zapłaty podatku oraz obowiązek wystawienia faktury z tytułu dokonanej przez niego dostawy. Z pow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź