Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy otwierając w czerwcu 2020 roku sklep spożywczy (w tym sprzedaż alkoholu i papierosów) muszę mieć kasę fiskalną i czy muszę mieć numer BDO. Czy numer ten ma być wpisany na paragonach, czy tylko na fakturach?

Odpowiedź

Obowiązek ewidencji za pomocą kasy powstanie z chwilą pierwszej sprzedaży papierosów i alkoholu. W główce paragonu fiskalnego musi być widoczny numer BDO.

 

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła nowy obowiązek, zgodnie z którym podmioty wprowadzające na rynek m.in. produkty w opakowaniach muszą dokonać rejestracji do BDO. BDO to narzędzie, którego celem jest monitorowanie, czy nie dochodzi do nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami. Jego częścią jest rejestr BDO, inaczej baza podmiotów wprowadzających m.in. na rynek produkty w opakowaniach oraz zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Obowiązkiem rejestracji w celu uzyskania numeru rejestrowego BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. W artykule 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru - BDO na wniosek określony w art. 53 ust.1 ustawy. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.

Obowiązek rejestracji w BDO nie jest uzależniony od wielkości firmy, ale zakresu jej działania. Nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję - wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach itd. są zobowiązane dokonać rejestracji.

Od strony formalnej rejestr BDO został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska. Prowadzony jednak jest przez marszałków województw. W art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymieniono przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru - BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy (art. 54 ust. 4 ustawy). Wpis do rejestru dla:

  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

- podlega opłacie rejestrowej (art. 57 ust. 1 ustawy).

Wymienione w art. 57 ust. 1 podmioty obowiązane są umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (art. 63 ustawy), na przykład na: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów.

Przepisy cytowanej ustawy nie precyzują w jakiej formie ma być umieszczony ten numer, zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu, obok danych podmiotu jak NIP, Regon, widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

Osoby, które mają nadany numer BDO, a wystawiają paragony fiskalne także są zobowiązane do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę