Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

12 maja 2020

Odroczenie terminu dokonania obowiązkowego przeglądu technicznego

164

Stosuję kasę rejestrującą z elektronicznym zapisem kopii do ewidencji sprzedaży artykułów przemysłowych. Zbliża się obowiązkowy przegląd techniczny kasy, czy na chwilę obecną ze względu zagrożenie epidemiologiczne i trudną sytuacją finansową można przesunąć ten termin? Jakie obecnie obowiązują zasady dokonywania przeglądów i czy grożą jakieś sankcje za ich brak?

Odpowiedź

Obowiązkowy przegląd techniczny nadal dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Za brak obowiązkowego przeglądu technicznego grozi kara pieniężna w wysokości 300 zł. W obecnej sytuacji stanu epidemii Czytelnik może się zwrócić z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych. Wniosek ten należy złożyć przed upływem obowiązującego terminu przeglądu.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 54 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji (§ 54. ust. 3 rozporządzenia).

Z kolei z art. 145a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis w terminach określonych w rozporządzeniu, naczelnik urzędu skarbowego nakłada na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Wykonanie obowiązku terminowego przeglądu stwierdza się na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w określonych terminach.

Naczelnicy urzędów skarbowych dysponują informacjami związanymi z obowiązkowymi przeglądami technicznymi stosowanych przez podatników kas. Informacje te dotyczą zarówno kas on-line, które są przekazywane do systemu CEKR2 automatycznie, jak i kas z elektronicznym czy papierowym zapisem kopii, przekazywanych przez podmioty prowadzące serwis tych kas.

Po dokonaniu zgłoszenia przez podatnika, serwisant wykonuje, obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia (§ 51 ust.4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). W myśl zapisu § 55 ust. 1 rozporządzenia obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

 • stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem,
 • stanu obudowy kasy,
 • czytelności dokumentów drukowanych przez kasę,
 • programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
 • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów określonych w § 54 ust. 4,
 • poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy,
 • stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy,
 • poprawności ustawień zegara kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

 • wpis do książki kasy jego wyniku,
 • w przypadku kas on-line zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej,
 • dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu (§ 55 ust. 2 rozporządzenia).

Artykuł 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę