Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

12 maja 2020

Odroczenie terminu dokonania obowiązkowego przeglądu technicznego

0 678

Stosuję kasę rejestrującą z elektronicznym zapisem kopii do ewidencji sprzedaży artykułów przemysłowych. Zbliża się obowiązkowy przegląd techniczny kasy, czy na chwilę obecną ze względu zagrożenie epidemiologiczne i trudną sytuacją finansową można przesunąć ten termin? Jakie obecnie obowiązują zasady dokonywania przeglądów i czy grożą jakieś sankcje za ich brak?

Odpowiedź

POLECAMY

Obowiązkowy przegląd techniczny nadal dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Za brak obowiązkowego przeglądu technicznego grozi kara pieniężna w wysokości 300 zł. W obecnej sytuacji stanu epidemii Czytelnik może się zwrócić z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych. Wniosek ten należy złożyć przed upływem obowiązującego terminu przeglądu.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 54 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji (§ 54. ust. 3 rozporządzenia).

Z kolei z art. 145a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis w terminach określonych w rozporządzeniu, naczelnik urzędu skarbowego nakłada na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Wykonanie obowiązku terminowego przeglądu stwierdza się na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w określonych terminach.

Naczelnicy urzędów skarbowych dysponują informacjami związanymi z obowiązkowymi przeglądami technicznymi stosowanych przez podatników kas. Informacje te dotyczą zarówno kas on-line, które są przekazywane do systemu CEKR2 automatycznie, jak i kas z elektronicznym czy papierowym zapisem kopii, przekazywanych przez podmioty prowadzące serwis tych kas.

Po dokonaniu zgłoszenia przez podatnika, serwisant wykonuje, obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia (§ 51 ust.4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). W myśl zapisu § 55 ust. 1 rozporządzenia obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

 • stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem,
 • stanu obudowy kasy,
 • czytelności dokumentów drukowanych przez kasę,
 • programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
 • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów określonych w § 54 ust. 4,
 • poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy,
 • stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy,
 • poprawności ustawień zegara kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

 • wpis do książki kasy jego wyniku,
 • w przypadku kas on-line zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej,
 • dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu (§ 55 ust. 2 rozporządzenia).

Artykuł 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1–3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118.

Wniosek ten powinien spełnić wymogi określone w art. 168 tej ustawy, tj. powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź