Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Sprzedaż kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z noclegiem i wyżywieniem a zwolnienie z VAT

199

Spółka z.o.o. zajmuje się organizowaniem szkoleń dla księgowych oraz innych osób związanych z branżą finansowo-księgowo-podatkową. Szkolenia są oferowane podmiotom działającym w branży księgowej i podatkowej (dla właścicieli jak i pracowników). Spółka ze względu na ceny wynajmu lokali szkoleniowych wraz z noclegami i wyżywieniem w dużych miastach, podpisała umowy najmu (wraz z usługami gastronomiczno-noclegowymi) w miejscowościach wczasowych (w tańszych pensjonatach). Czy w takim przypadku możliwe jest stosowanie zwolnienia z VAT dla całości sprzedawanej usługi szkoleniowej?

ODPOWIEDŹ

W przypadku, gdy świadczenia pomocnicze są niezbędne do wykonania świadczenia podstawowego, stosuje się zwolnienie z VAT dla usług szkoleniowych. Podatnicy nie mogą zatem tak budować struktury usługi szkoleniowej, aby część świadczeń pomocniczych miała pośredni związek z wykonywaniem świadczenia podstawowego, tj. szkolenia. Zatem świadczenie składające się ze szkolenia, noclegu oraz wyżywienia w przypadku, gdy będzie to uzasadnione czasem trwania szkolenia – kilkudniowe, stanowi świadczenie kompleksowe zwolnione z VAT.

UZASADNIENIE

Podmioty szkoleniowe mają często problem z określeniem zakresu świadczeń (różnego typu) jakie wchodzić będą do tzw. pakietu, sprzedawanego klientom z tytułu świadczonych usług szkoleniowych. Jest to o tyle istotne, iż zbyt mały zakres świadczeń może zniechęcać potencjalnych klientów, z drugiej strony zbyt szeroki zakres różnych usług w ramach jednej usługi szkoleniowej, będzie tworzył ryzyko zastosowania zwolnienia z VAT. Jak bowiem wskazuje ustawodawca w treści art.43 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.) : Zwalnia się do podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 

  • a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

  • b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

  • c) finansowane w całości ze środków publicznych

 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Nie wchodząc w rozważania z jakiego tytułu spółka może zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży usługi szkoleniowej, należy wskazać że szkolenia wyjazdowe zawsze obejmują (z racji chociażby organizacyjnych) wiele różnego rodzaju świadczeń cząstkowych, które ostatecznie składają się na ostateczny produkt szkoleniowy. Należy jednocześnie wskazać, że konkurencja na rynku jest na tyle wysoka, iż firmy z branży starają się w góry, spotkaniem w karczmie górskiej, itd.

Ten właśnie aspekt marketingowy tworzy ryzyko, iż organy podatkowe lub skarbowe zakwestionują zwolnienie z VAT dla takiej usługi szkoleniowej i wskażą że uzasadnionym było podzielenie usługi na część zwolnioną, np. szkolenie oraz część gdzie należy naliczyć podatek należny.

Dlatego też konstruując produkt szkoleniowy, co do zakresu świadczeń cząstkowych należy wziąć pod uwagę następujące zasady, które mogą pomóc w samodzielnej ocenie zakresu zastosowania zwolnienia z VAT. Otóż:

 

  • a) kluczowym pojęciem na gruncie ustawy VAT jest zdefiniowanie pojęcia świadczenia kompleksowego, pod którym to pojęciem należy rozumieć taki rodzaj usługi składający się ze świadczenia głównego oraz świadczeń pomocniczych (ubocznych), które muszą być świadczone razem, aby możliwe było wykonanie świadczenia podstawowego,

  • b) świadczenia pomocnicze nie mogą być celem samym w sobie, co oznacza że jeżeli tego typu świadczenia nie służą w logiczny sp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę