Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI

18 marca 2020

Sprzedaż segmentu mieszkaniowego ze stawką 23% lub 8%.

27

W grudniu 2016 zakupiono mieszkanie/mały dom segment od dewelopera na fakturę z 8% VAT na działalność gospodarczą. Podatek VAT odliczono, wykończono mieszkanie i oddano do użytku w październiku 2017 r. Umieszczono w ewidencji środków trwałych. Wykończenie domu wyniosło 40 tys. zł Co z pierwszym zasiedleniem? Czy, jeżeli zakup był na czynnego vatowca i odliczono VAT od zakupu to już nie możemy skorzystać ze zwolnienia w przypadku sprzedaży tego segmentu w 2020 r.? Czy sprzedając musimy sprzedać z VAT 23% lub 8%? 

ODPOWIEDŹ
Jeżeli ulepszenia nieruchomości nie przekroczyły 30% jej wartości początkowej sprzedaż segmentu w 2020 roku  będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT. Wówczas konieczna będzie korekta odliczonego podatku naliczonego za pozostały okres korekty. Natomiast w sytuacji, gdy ulepszenia przekroczyły 30% to dostawa będzie podlegać opodatkowaniu stawką 23% lub 8% (dochodzi do pierwszego zasiedlenia). Preferencyjna stawka może być zastosowana do dostawy budynku należącego do obiektów budownictwa mieszkaniowego tj. budynku mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 objętego społecznym programem mieszkaniowym. 


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.


Natomiast dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą powyższym zwolnieniem, zwalnia się pod warunkiem że:
a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (art. 43 ust. 1 pkt 10a).

Natomiast przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: 
a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Czytelnik nie określił w pytaniu, jaka jest wartość nieruchomości. Najprawdopodobniej jednak ulepszenie nieruchomości w wys. 40 tys. zł nie przekroczyło 30% jej wartości. Od oddania ulepszonej nieruchomości do użytkowania upłynęło 2 lata zatem Czytelnik sprzedając nieruchomość będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.  Jeżeli dostawa będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, to w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości z czynności podlegających opodatkowaniu na czynności zwolnione Czytelnik będzie miał obowiązek dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego za pozostały okres korekty jednorazowo, w miesiącu w którym dokona sprzedaży. Proszę także pamiętać, że Czytelnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynku, pod warunkiem że dokonujący dostawy i n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę