Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy zakładem produkcyjnym i w związku z produkcją powstaje złom, który odsprzedajemy różnym firmom. Do tej sprzedaży wystawiamy fakturę odwrotne obciążenie. Jak to będzie po 1 listopada 2019 roku - faktury do 15 tys.zł mają być wystawiane tak jak były czyli odwrotne obciążenie, a powyżej 15 tys.zł ze stawką 23 % i z adnotacją "mechanizm split payment"?

Odpowiedź

Faktury do 15.000 zł należy wystawić na zasadach ogólnych, czyli ze stawką 23%. Do takich transakcji można jednak dobrowolnie zastosować MPP.

Transakcje powyżej kwoty 15.000 zl należy objąć MPP i wystawić fakturę ze stawką 23% oraz z odpowiednią adnotacją na fakturze "mechanizm podzielonej płatności".

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast na mocy art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Z przepisu tego wynika, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Z dniem 1 listopada 2019 roku uchylony zostaje art.17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT (czyli przepis nakazujący zastosowanie odwrotnego obciążenia w sytuacji transakcji dot. towarów z załącznika 11).

Powyższe oznacza, że od 1 listopada 2019 roku obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności MPP dotyczy m.in. branż, które wcześniej objęte były odwrotnym obciążeniem.

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności należy stosować w relacjach B2B wyłącznie w zakresie transakcji powyżej 15.000 zł, czyli transakcji objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem ra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę