Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO , AKTUALNOŚCI

23 lipca 2020

Stawka VAT dla czynności dotyczących obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

31

Gmina wykonuje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do bryły budynku lub studzienki wodomierzowej, będzie to służyło budownictwu mieszkaniowemu. Z jaką stawką powinniśmy wystawiać faktury VAT 8% czy 23%, a co z art. 146 ust. 3 ustawy VAT - infrastruktura towarzysząca.

ODPOWIEDŹ

Możliwość zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług nie dotyczy dostaw i robót wykonywanych poza budynkiem.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług do końca 2007 r. obniżoną 7-proc. stawkę podatku stosowało się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

W ust. 3 tego przepisu ten zdefiniowano infrastrukturę towarzyszącą, do której należą:

1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

 

Należy podkreślić, że ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony.

Od 01 stycznia 2008 r. uregulowania w zakresie obniżonej stawki podatku VAT do budownictwa są zawarte w przepisach art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT oraz przepisach wykonawczych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obniżoną stawkę podatku VAT w wys. 8% stosuje się wyłącznie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę