Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

24 września 2018

Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych

0 669

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych polegające na obecności personelu medycznego podczas imprezy oraz udzielaniu świadczeń medycznych w razie potrzeby stanowi świadczenia medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i daje prawo do zastosowania zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2018 roku nr 0112-KDIL1-1.4012.473.2018.1.MJ

POLECAMY

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca - A tworzy system Ratownictwa poprzez zintegrowane działanie trzech rodzajów jednostek ratowniczych stowarzyszenia:

  • Grup Ratownictwa ( …),

  • Grup Ratownictwa Medycznego (…),

  • Grup Ratownictwa Specjalnego (…).

Członkami wykonującymi obowiązki wolontariuszy A, w tym wyżej wymienionych Grup Ratownictwa, są osoby posiadające wykształcenie medyczne, tj. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz ratownicy wykonujący swoją pracę społecznie bez pobierania wynagrodzenia.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej A świadczy m.in. usługi polegające na zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych oraz pozostałych imprez, np. imprez sportowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o „BIMU”.

Czy wykonywane przez A usługi polegające na zabezpieczaniu medycznym imprez korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a VATU?

Stanowisko Podatnika

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, zwolnieniu podlegają również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

  1. lekarza i lekarza dentysty,

  2. pielęgniarki i położnej,

  3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260),

  4. psychologa.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy, zwalnia się od podatku świadczenie usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19.

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jednoznacznie obligują organizatorów imprez do ich zabezpieczenia pod względem medycznym. Na ich mocy organizator jest zobowiązany do zapewnienia w celu bezpieczeństwa, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się odpowiednia ilość członków określonego personelu (np. w zależności od rozmiarów imprezy określona liczba członków służb porządkowych, czy informacyjnych).

W kontekście powyższego, zauważyć należy,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź