Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI

23 czerwca 2020

Udokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT

138

Kiedy mogę skorzystać z przepisów dotyczących wystawienia rachunku zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej? Czy, jeżeli nie mam statusu podatnika czynnego VAT (nie rejestrowałem się w ogóle do VAT), to czy te przepisy mnie dotyczą, czy mogę za moje usługi wystawiać rachunki swoim klientom?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek wystawienia faktury VAT lub też jego brak regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast możliwość wystawienia rachunku zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej jest uzależniona od powyższych przepisów. Co do zasady podatnik zwolniony wystawia fakturę tylko na żądanie nabywcy zgodnie z ustawą o VAT.

UZASADNIENIE

W ustawie o podatku od towarów i usług zostały wskazane przypadki, w których podatnik ma obowiązek wystawienia faktury.

Pod pojęciem podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza natomiast obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem, zgodnie z ustawą o VAT podatnikami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na status, tj. zarówno zarejestrowani czynni podatnicy VAT jak i podatnicy zwolnieni z tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury dotyczy:

  • sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz innego podatnika podatku VAT lub podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju lub na terytorium kraju,
  • sprzedaży w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
  • zapłaty otrzymanej w całości lub w części przed wykonaniem w/w czynności z wyjątkiem gdy zapłata dotyczy WDT oraz z wyjątkiem czynności, do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT.

Podatnik nie ma natomiast obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 oraz na podstawie art. 43 ust. 1 albo art. 82 ust. 3.

Jednak, w przypadku wystąpienia nabywcy towarów lub usług z żądaniem wystawienia faktury, podatnik ten ma obowiązek wystawić fakturę, jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź ot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę