Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wykreślenie kontrahenta z „białej listy” a prawo do odliczenia VAT

Artykuły | 28 stycznia 2020 | NR 98
222

Czy mam prawo odliczyć VAT od faktury zakupu, jeśli po zakupie okazało się że kontrahent został wykreślony z „białej listy”?

Odpowiedź

O rzetelności dokonanej transakcji świadczy m.in. fakt, że Czytelnik sprawdził kontrahenta na tzw. „białej liście podatników”. Jeśli w chwili dokonania transakcji kontrahent widniał w wykazie czynnych podatników VAT, to Czytelnik ma prawo do odliczenia VAT od tej transakcji, jeżeli służy ona czynnościom opodatkowanym.

Uzasadnienie

Zasady rejestracji czynnego podatnika VAT i jego wykreślenie.
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności np. odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako “podatnika VAT czynnego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.
Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla natomiast z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym, jeżeli: 

 1. podatnik nie istnieje lub
 2. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
 3. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
 4. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
 5. posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub
 6. wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.


Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

 1. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
 2.  będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub takiej deklaracji za kwartał, lub
 3. składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, lub
 4. wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
 5. prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 
Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podmiotu złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego:

 • jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku - jeżeli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje,
 • w przypadku, w którym w złożonych deklaracjach nie została wykazana sprzedaż, nabycie towarów lub usług ani import towarów z kwotami podatku do odliczenia, i okoliczność ta wynika, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,
 • jeżeli podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika,
 • jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

Prowadzenie jawnego rejestru podatników VAT
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień. Wykaz zawiera:

 • szczegółowe dane podmiotów jak ich nazwę, imię i nazwisko, nume...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę