Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zawarłem umowę z moim kontrahentem o kompensacie wzajemnych wierzytelności w związku z tym, że nabywamy od siebie wzajemnie towary. Zatem potrącanie wzajemne wierzytelności jest uzasadnione. Czy w takim przypadku obowiązuje MPP?

Odpowiedź

W przypadku dokonania potrąceń wzajemnych wierzytelności nie stosuje się mechanizmu podzielonej płatności w zakresie w jakim kwoty należności są potrącane.

 

Uzasadnienie

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

 

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zatem, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi, w  każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z  której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez  względu na  liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w  walutach obcych przelicza się na  złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez  NBP z  ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dokonania potrącenia, o  którym mowa w  art.  498 Kodeksu cywilnego, przepisów dot. dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się w  zakresie, w  jakim kwoty należności są potrącane.

Zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek takiego potrącenia obie wierzytelności umarzają s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę