Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY / ZAKUPY , NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

26 lipca 2019

NR 92 (Sierpień 2019)

Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia VAT

479

W wyniku zmian koniunkturalnych na rynku, skutkiem czego była również zmiana w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności, Spółka podjęła decyzję o zaniechaniu prowadzonej inwestycji. Uznano, iż dalsza jej realizacja nie będzie uzasadniona gospodarczo (w szczególności ekonomicznie). Czy podjęcie powyższej decyzji dotyczącej realizacji prowadzonej inwestycji będzie miało wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych już wydatków?

Odpowiedź
W przypadku gdy mamy do czynienia z zaniechaną inwestycją, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje gdy:

  1. nabycie towarów i usług dokonane zostało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. zaniechanie inwestycji nastąpiło z przyczyn pozostających poza kontrolą podatnika.

Uzasadnienie
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści tego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje gdy nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Co w przypadku gdy nabyte towary lub usługi, od których podatek VAT naliczony został odliczony, nie zostaną wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych, jak w przedstawionym przez Czytelnika przykładzie, czyli w przypadku zaniechania prowadzonej inwestycji? 

Obowiązujący w Unii europejskiej system podatku od wartości dodanej zapewnia, że obciążenie podatkiem VAT jest neutralne dla przedsiębiorcy, niezależnie od celów i wyników jego działalności, pod warunkiem, że samo podlega temu podatkowi. Zasada neutralności podatku VAT jest zatem traktowana jak prawo podatnika, a nie jego przywilej. Niniejszą zasadę potwierdził Europejski TS w orzeczeniu w sprawie C-268/83 D.A. Rompelman i E.A. Rompelman-Van Deelen.

Powyższa zasada neutralności podatku VAT została przyjęta na grunt polskiego prawa podatkowego. Będzie ona miała również zastosowanie do stanu faktycznego przedstawionego w zadanym pytaniu. Potwierdza to wyrok TSUE z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95, zgodnie z którym jeżeli inwestycja została zaniechana ze względu na okoliczności pozostające  poza kontrolą podatnika, nie ma on obowiązku korygowania odliczonego podatku.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 91 ust. 1 ustawy o podatku VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 
ust. 2–10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2–6, 10 lub 10a lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego. W myśl ust. 2 powyższego artykułu w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niemate...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę