Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmiany przepisów dotyczących kas rejestrujących w 2022 roku

Artykuły | 4 maja 2022 | NR 125
0 43

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z upoważnieniem zawartym w zapisie art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z delegacjami ustawowymi do rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić na czas określony, m.in. niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, mając na uwadze interes publiczny. Przy wydawaniu rozporządzenia uwzględnia się m.in. stosowane przez podatników zasady dokumentowania sprzedaży, konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania sprzedaży oraz konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem sprzedaży przez podatników.
Konieczność wprowadzenia zmiany w ww. rozporządzeniu pojawiła się w związku z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC.
Część gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu będzie musiała wymienić odbiornik telewizyjny na nowszy lub doposażyć obecnie użytkowany sprzęt w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Zgodnie z w/w ustawą świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego jest realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie tego świadczenia a przez odbiornik cyfrowy – należy rozumieć odbiornik cyfrowy, o którym mowa w art. 2 pkt 23a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne umożliwiający odbiór co najmniej sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, zgodny z wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
W związku z ustawą o wsparciu gospodarstw domowych zasadnym stało się objęcie zwolnieniem wszystkich odbiorników cyfrowych w związku z kosztami dotyczącymi zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Celem zmiany rozporządzenia jest ułatwienie dystrybucji dostawy odbiorników cyfrowych niezawierających wyświetlacza (dekoderów TV), dokonywanej na zasadach określonych w tej ustawie. Kluczowym elementem procesu jest możliwość wnioskowania przez zainteresowanych o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego niezawierającego wyświetlacza. Wniosek taki będzie mógł zostać złożony w placówce pocztowej gdzie będzie wydawany dokument uprawniający do przyznania świadczenia, przy użyciu którego będzie można dokonać zakupu. W celu ułatwienia procesu zmiany standardu na mocy wskazanej ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, nie jest wykluczane dopuszczenie możliwości nabycia odbiornika cyfrowego niezawierającego wyświetlacza (dekodera TV) bezpośrednio w placówce pocztowej, po spełnieniu warunków wskazanych w tej ustawie.
W § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia (zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe). Wykonanie tych czynności rodzi konieczność ich ewidencjonowania z chwilą ich dokonania. Zapis § 4 ust. 1 pkt 1 lit. h wyłącza zatem z ww. zwolnień sprzedaż komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11). W związku z tym zaproponowano zwolnienie operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, wybranego na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), z obowiązku prowadzen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź