Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy firmą produkcyjną, która swoje produkty chce wprowadzić do istniejącej sieci małych punktów detalicznych. Te punkty znajdują się głównie w dużych centrach handlowych, co wiąże się ze stałymi kosztami ponoszonymi przez dystrybutora. W zakresie naszego asortymentu mamy mieć wyłączność, a dystrybutor będzie mógł sprzedawać inne produkty np. kawę, które dopełniać będą jego ofertę. Umowa pomiędzy nami a siecią dystrybucyjną zawiera zapis, który obliguje nas do dopłaty, jeśli w danym miesiącu dystrybutor nie osiągnie rentowności na określonym poziomie. Taka dopłata ma następować w pieniądzu (przelewem). Czy dopłata producenta do osiągnięcia progu rentowności dystrybutora jest wynagrodzeniem i podlega VAT?

Odpowiedź 
Dopłata do wyrównania progu rentowności osiąganej przez inny podmiot nie podlega VAT, jeżeli polega na dopłacie w pieniądzu, a nie poprzez korektę wartości dostarczonych towarów, czy korektę wystawionych faktur. 

Uzasadnienie
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT  przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z powyższego wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę