Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W miesiącu marcu i maju b.r. otrzymaliśmy fakturę (obydwie mają datę wystawienia w miesiącu marcu 2020 r.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ponieważ Miasto K. w tym miesiącu nie było jeszcze zarejestrowane jako podatnik VAT-UE, na fakturze został naliczony niemiecki podatek VAT w wysokości 19%. Oprócz tego musiałam opodatkować tę transakcję według polskiej stawki VAT 23% i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. W międzyczasie, 2-go kwietnia b.r. został nam nadany NIP europejski. Proszę o odpowiedź czy, a jeśli tak, to w jaki sposób mogę odzyskać zapłacony niemiecki podatek VAT?

Odpowiedź

Brak rejestracji jako podatnik VAT-UE w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) nie jest równoznaczny z brakiem prawa do zwrotu podatku od wartości dodanej z tytułu tej transakcji (tutaj: niemieckiego podatku w wysokości 19%). Polski podatnik w takim przypadku ma prawo do wystąpienia o jego zwrot na mocy Dyrektywy Rady 2008/9/WE. W tym celu należy złożyć drogą elektroniczną - za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika (polskiego) urzędu skarbowego - wniosek o zwrot na formularzu VAT-REF w terminie do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek. Interaktywny formularz VAT-REF jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/ Wniosek wypełnia sie w języku niemieckim lub angielskim, należy do niego dołączyć skan(y) faktur(y), jeśli kwota faktur(y) bez VAT przekracza 1000 euro (250 euro w przypadku faktur/y za paliwo).

 

Uzasadnienie

Skoro w omawianym przypadku mamy do czynienia z podatnikiem VAT czynnym, który nabył w Niemczech towary i przywiózł je do Polski, należy uznać, że doszło u niego do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Czynność tę powinien rozliczyć tak jak każdy podatnik VAT-UE, dopełniając jednocześnie obowiązku rejestracji VAT-UE.

Przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy o VAT). Do WNT dochodzi, co do zasady, kiedy zarówno nabywcą, jak i sprzedawcą jest podatnik VAT. Polski czynny podatnik VAT powinien dokonać rejestracji w zakresie VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji WNT od kontrahentów z krajów unijnych. Zgodnie bowiem z art.97 ust.1 ustawy o VAT, podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa
w art. 96 (to jest VAT-UE), o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Od momentu rejestracji VAT-UE, podatnik otrzymuje NIP europejski (NIP dotychczasowy z przedrostkiem PL) i jest widoczny w bazie VIES (System Wymiany Informacji o VAT; https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html?locale=pl).

Wskazać należy, że obowiązek podatkowy to data, w której transakcja ma zostać wykazana w ewidencjach VAT. W przypadku WNT obowiązek podatkowy ma miejsce w dacie wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę