Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez NIP nabywcy

Artykuły | 28 sierpnia 2020 | NR 105
35

Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zakupił rakiety do tenisa 2 szt. na paragon, bez numeru NIP, następnie rozmyślił się i oddał mi te rakiety. Zamówił ten sam towar, ale 2 dni później. Zastrzegł sobie, że mam mu wystawić nie paragon tylko fakturę z numerem NIP, bo zakup będzie służył do działalności. Czy na ten sam towar może być wystawiony raz paragon, raz faktura? Czy nie narażam się na konsekwencje w podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

W opisanym przypadku Czytelnik nie naruszył zasady wynikającej z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, zatem nie grożą mu sankcje ani kary wynikające z ust. 6 tego przepisu.

UZASADNIENIE

W ustawie o podatku od towarów i usług stosownie do dodanego z dniem 1 stycznia 2020 roku do art. 106b ustępu 5, aby nabywca mógł otrzymać fakturę sprzedaży, która została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej na paragonie musi znajdować się NIP nabywcy.   Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 5 ustawy W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Przepis ma zastosowanie tylko do podatników VAT. Natomiast przepis nie wprowadza zmian dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nadal mogą oni na żądanie otrzymać fakturę bez numeru NIP. W art. 106b przewidziano także skutki niezastosowania się do wymogu wynikającego z ust. 5 tego artykułu.  Z dodanego ustępu 6 wynika bowiem, że w przypadku gdy sprzedawca wystawi fakturę sprzedaży do paragonu, który nie zawiera numeru NIP na rzecz podatnika, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Sankcja dotyczy zarówno wystawcy faktury jak i nabywcy będącego podatnikiem czynnym VAT, który taką fakturę ujmie w swojej ewidencji VAT. Osoby fizyczne które za ten sam czyn  ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe nie poniosą sankcji. 
Z uzasadnienia do ustawy zmieniającej wprowadzającej te przepisy wynika, że podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. Oznacza to, że jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę