Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik w listopadzie 2019 r. dokonał WDT (posiada wszystkie dokumenty do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%), przez pomyłkę wystawił fakturę na stawkę 23% i wykazał w VAT-7, JPK_VAT oraz rejestrach VAT transakcję jako krajową, zgodnie z fakturą sprzedaży. W grudniu 2019 podatnik wystawił kontrahentowi korektę sprzedaży wykazując VAT 0%. W jakim okresie rozliczeniowym należałoby wykazać korektę i w jaki sposób? Czy pozostawić pierwotnie wystawioną fakturę jako sprzedaż krajową? W jaki sposób transakcję oraz korektę wykazać w rejestrach VAT ? Czy zasadnym byłoby usunięcie całkowicie faktury z transakcji krajowej i na podstawie faktury oraz wystawionej korekty wykazanie transakcji tylko jako WDT  w listopadzie, korygując przy tym deklaracje

Odpowiedź

W sytuacji, gdy podatnik wystawił faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką VAT 23% zamiast 0% winien wystawić faktury korygujące, w których zamiast stawki w wysokości 23% wykaże 0%. 
Podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania deklaracji i JPK_VAT wykazanego na fakturze pierwotnej podatku należnego w miesiącu, w którym wystawił fakturę korygującą, czyli w grudniu 2019 roku. Czytelnik nie musi  posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
Zatem z datą wystawienia korekty faktury powinien być wprowadzony zapis do ewidencji krajowej sprzedaży VAT „in minus”i zaewidencjonowanie WDT ze stawką 0%.

Uzasadnienie

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których występuje konieczność skorygowania uprzednio wystawionej i wprowadzonej do obrotu prawnego faktury. Zgodnie z art. 106f ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą.
Faktura korygująca powinna zawierać:

  1. wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”;
  2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
    a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6
    b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
  4. przyczynę korekty;
  5.  jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
  6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z powyższego wynika, że zmiana podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego musi zostać udokumentowana fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki/błędy to powinna zostać skorygowana w taki sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między kontrahentami. 
Wobec powyższego, w przypadku wystawienia faktury dokumentującej transakcję, która rzeczywiście miała miejsce lecz została opodatkowana błędną stawką podatku należy wystawić fakturę korygującą błędnie wykazaną stawkę podatku, nie należy natomiast wystawiać faktury korygującej „do zera”.
Obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę