Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kursy z matematyki, zajęć z oprogramowania / zajęć komputerowych oraz zajęć artystycznych (np. kursów fotograficznych) nie będą objęte zwolnieniem przewidzianym w art.43 ust. 1 pkt 26 lit. a), gdyż niespełniona pozostaje przesłanka podmiotowa - Osoba nie jest jednostką objętą systemem oświaty w zakresie tych usług. Osoba świadcząc usługi w zakresie zajęć pozalekcyjnych z matematyki osobiście na rzecz uczniów nie spełnia także przesłanki podmiotowej z art.43 ust. 1 pkt 27 ustawy, bowiem nie jest nauczycielem
- osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe. Zwolnieniem od podatku z art.43 ust. 1 pkt 27 nie będą objęte zajęcia z matematyki w zakresie, w jakim zajęcia prowadzone są przez zatrudnionego pracownika, bowiem pracownika nie łączy bezpośrednia relacja umowna z uczestnikami zajęć. Zwolnieniem z art.43 ust. 1 pkt 27 ustawy nie będą również objęte planowane zajęcia komputerowe, zajęcia z programowania (dla dzieci, młodzieży i seniorów) oraz zajęcia artystyczne (np. kurs podstaw fotografii), bowiem zajęcia te mają charakter hobbystyczny i są opodatkowane 23% stawką VAT. Organizowanie półkoloni dla dzieci klas 2-6 bez usługi noclegu ale z wyżywieniem (catering) oraz zajęciami, zarówno tymi prowadzonymi w szkółce jak i przez firmy zewnętrzne, oraz wyjściami np. do kina czy parku trampolin
- w sytuacji, gdy Osoba spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (tj. podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty)
- mogą korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 16 stycznia 2020 roku 0114-KDIP4.4012.697.2019.2.MP.

Sytuacja Podatnika

Osoba fizyczna ma wyższe wykształcenie, uzyskała tytuł mgr inż. informatyka oraz mgr zarządzania ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie rozpoczęła studia magisterskie na psychologii. W roku 2002 ukończyła studia pedagogiczne, uzyskując kwalifikacje nauczycielskie (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 października 1991 r. - Dz. U. Nr 98, poz. 433).
Osoba ta prowadzi szkółkę matematyczną. Oferuje w niej głównie kursy semestralne dla klas 8 szkoły podstawowej, podczas których opracowywany jest materiał, który dzieci (młodzież) mają aktualnie w szkole. Kursy obejmują materiał nauczania dla danej klasy, zgodnie z programem nauczania danej szkoły. Osoba ta prowadzi także kursy przygotowujące do egzaminów 8-klasisty oraz kółka matematyczne – przygotowujące do konkursów. Ma także w ofercie zajęcia indywidualne. Pozostałe odbywają się w grupach 2-4 osobowych.
Osoba ta planuje zatrudnić w szkółce osobę prowadzącą zajęcia z matematyki lub/i programowania dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Planuje również rozpocząć dodatkowe zajęcia z programowania dla dzieci, młodzieży 
i seniorów. Planuje inne zajęcia artystyczne – np. kurs podstaw fotografii dla dzieci.
Ponado, osoba ta, w okresie ferii zimowych i wakacji planuje półkolonie dla dzieci klas 2-6 bez usługi noclegu ale z wyżywieniem (catering) oraz zajęciami, zarówno tymi prowadzonymi w szkółce jak i przez firmy zewnętrzne, oraz wyjściami np. do kina czy parku trampolin. Planowane półkolonie będą wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, będą zgłaszane do kuratorium. 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:
a.    w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, 
w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669),
b.    przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Zgodnie z art.43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
  • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy,  o VAT się od podatku usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
Zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.
W myśl art.43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. 
Dyrektor uznał, że dostarczane kursy z matematyki, zajęć z oprogramowania / zajęć komputerowych oraz zajęć artystycznych (np. kursów fotograficznych) nie będą objęte zwolnieniem przewidzianym w art.43 ust. 1 pkt 26 lit. a), gdyż niespełniona pozostaje przesłanka podmiotowa wymieniona w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy - Osoba nie jest jednostką objętą systemem oświaty w zakresie usług. Usługi kształcenia, które nie są przedmiotem działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, nie korzystają ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę