Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy to prawda, że w 2022 roku w Polsce będzie możliwe tworzenie grup VAT?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, w ramach programu „Polski Ład” wprowadzono możliwość tworzenia od 1 lipca 2022 roku grup VAT, jednak możliwość ta jest obwarowana szeregiem warunków.

UZASADNIENIE

Możliwość utworzenia grup VAT została wprowadzona przepisami art.14 ustawy z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadzają nową kategorię podatnika jako grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. Jednak nie wszyscy podatnicy mogą utworzyć grupę VAT. Mogą to zrobić jedynie podatnicy, którzy:

  • posiadają siedzibę na terytorium Polski lub
  • nie posiadają siedziby na terytorium Polski, ale prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem położonego tu oddziału – w zakresie tej działalności.
  • są powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

 

Powiązanie finansowe pomiędzy potencjalnymi członkami grupy VAT według ustawy występuje, jeżeli jeden z podmiotów grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników zamierzających utworzyć grupę VAT.

Powiązanie ekonomiczne pomiędzy członkami grupy występuje, jeżeli:

1) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

2) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub

3) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

 

Powiązanie organizacyjne występuje natomiast kiedy podmioty te prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Kolejnym warunkiem utworzenia grupy VAT jest sporządzenie przez jej członków na piśmie umowy zawierającej co najmniej:

1) nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;

2) dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;

3) wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;

4) dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;

5) wskazanie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

 

Rejestracja grupy VAT następuje poprzez złożenie przez jej przedstawiciela do właściwego dla tego przedstawiciela urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego wraz z umową o utworzeniu grupy VAT. W trakcie swojego funkcjonowania, grupa VAT nie może być rozszerzana o innych członków ani pomniejszana o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład. Minimalny czas funkcjonowania takiej grupy to 3 lata, przedłużenie czasu jej funkcjonowania ponad czas okr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź