Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odliczenie VAT od wydatków związanych z lokalem na wynajem krótkoterminowy oraz na cele mieszkaniowe

Artykuły | 27 lipca 2020 | NR 104
20

Podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czynny podatnik VAT dokonał zakupu od dewelopera lokalu mieszkalnego. Lokal będzie wprowadzony do środków trwałych firmy z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy. Nie wyklucza też, że w przypadku małego zapotrzebowania na tego typu wynajem może on być przeznaczony na wynajem na cele mieszkaniowe. Obecnie ponoszone są wydatki na wykończenie mieszkania - akt notarialny i faktura zakupu lokalu jeszcze nie zostały sporządzone. Czy z faktur dokumentujących ponoszone wydatki na wykończenie lokalu i faktury zakupu lokalu mieszkalnego może odliczyć podatek VAT naliczony?

Odpowiedź

Prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupem oraz remontem mieszkania:

  • podlega odliczeniu w przypadku przeznaczenia lokalu na wynajem krótkoterminowy,
  • nie  podlega odliczeniu, w przypadku przeznaczenia lokalu na cele mieszkaniowe. 

Przy określeniu prawa do odliczenia liczy się zamiar w chwili ponoszenia wydatków, tj. jakim celom będzie służył lokal.
W przypadku natomiast zmiany przeznaczenia nieruchomości, dokonuje się korekty podatku odliczonego.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem VAT, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i  odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką VAT w wys. 8% pod pozycją 47 ujęte są usługi związane z zakwaterowaniem.
Natomiast w art. 43 ust. 1 poz. 36 ustawodawca zwolnił z podatku od towarów i usług usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o  charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Zatem wynajem krótkoterminowy podlega opodatkowaniu stawką VAT 8%, natomiast wynajem na cele mieszkaniowe podlega zwolnieniu od podatku.
Z kolei, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a.    nabycia towarów i usług,
b.    dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku istnienia przesłanek negatywnych, określonych 
w art.88 ustawy.
Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, jeżeli odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, 
z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość odliczeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę