Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

18 czerwca 2019

NR 89 (Maj 2019)

Opodatkowanie przekazania vouchera organizatorowi konkursu

345

Nasza firma jest podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności (sprzedaż elementów wyposażenia domu/biura) wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez zewnętrzny podmiot (galeria handlowa – podatnik VAT) jako sponsorzy jednej z nagród. Konkurs odbywał się w marcu i wtedy przekazaliśmy bon organizatorowi. Nagrodą jest voucher na zakupy w naszym sklepie online o wartości 700 zł brutto. Sprzedajemy produkty tylko ze stawką VAT 23%. Zwycięzcą konkursu jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która złożyła u nas zamówienie dnia 1 kwietnia przez sklep internetowy i zastosowała voucher. Czy opodatkować przekazanie bonu w kwietniu? Jaki dokument należy wystawić?

Odpowiedź

Należy opodatkować przekazanie vouchera organizatorowi konkursu. Obowiązek podatkowy powstał w marcu. Przekazanie vouchera należy udokumentować fakturą.

Uzasadnienie

Od 2019 roku ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT nowe zasady opodatkowania bonów. W myśl art.2 pkt 43 ustawy o podatku od towarów i usług, bon jednego przeznaczenia (SPV ang. single-purpose voucher) to bon, w którego przypadku miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu. 

Bon jednego przeznaczenia uprawnia jego posiadacza do wymiany na konkretną, ściśle określoną w momencie jego wydawania usługę bądź towar w danym państwie członkowskim. 

Zasady dotyczące opodatkowania bonów zostały uregulowane w Dziale II „Zakres opodatkowania”, Rozdział 2a „Opodatkowanie w przypadku stosowania bonów” ustawy o podatku od towarów i usług. 

W świetle nowych regulacji, za dostawę towarów lub świadczenie usług (których dotyczy bon) uznaje się transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu (art.8a ust.1 ustawy o VAT). Natomiast faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon (art.8a ust.2 ustawy o VAT).

Transfer bonu to emisja bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji (art.2 pkt 45 ustayw o VAT), a emisja bonu to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu (art.2 pkt 42 ustawy o VAT). 

W konsekwencji, emitent bonu jednego przeznaczenia ma obowiązek odprowadzenia VAT od pierwszego wprowadzenia bonu do obrotu, tak jakby towary nim objęte zostały dostarczone, a usługi wykonane. Natomiast dostawa towarów lub świadczenie usług w zamian za bon nie są uznawane za czynność opodatkowaną. 
Z uzasadnienia wprowadzenia powyższych przepisów wynika, że emisja nie obejmuje samego wytworzenia bonów i nie należy utożsamiać emisji z czynnościami technicznymi związanymi z samym tylko wytworzeniem instrumentu (emisją nie będzie wydrukowanie bonów przez drukarnię na zlecenie emitenta ani też przekazanie tak wydrukowanych bonów emitentowi). Istota emisji bonów jest związana z przekazaniem bonu przez emitenta pierwszemu posiadaczowi (co do zasady w związku ze sprzedażą bonu). Emisja bonu SPV (tak jak późniejsze transfery) oznacza dokonanie dostawy towarów/świadczenia usługi, których bon dotyczy.

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że praktyka i orzecznictwo w tym zakresie dopiero się kształtuje.  Także organy podatkowe mają wątpliwości, czy przekazanie bonu organizatorowi konkursu to już jest transfer czy nie i odsyłają do wystąpienia z wnioskiem o indywidualną interpretację. Dlatego odpowiedź na Państwa pytanie jest stanowiskiem Autora, wypracowanym po analizie przepisów dot. VAT, bowiem definicja emisji bonu nie jest sprecyzowana co do sytuacji nieodpłatnego przekazania bonu organizatorowi konkursu. W omawianej sytuacji, zdaniem Autora, dochodzi do nieodpłatnego przekazania bonu, a takie przekazanie jest...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę