Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , AKTUALNOŚCI , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

12 marca 2019

Opodatkowanie sprzedaży działki przez rolnika będącego podatnikiem

231

Dostawa działki, która wykorzystywana była w prowadzonej działalności gospodarczej (gospodarstwie rolnym), w związku z którą sprzedający był/jest czynnym podatnikiem VAT, podlega opodatkowaniu wg 23% stawki VAT. Sprzedaż tej działki nie korzysta ze zwolnienia od podatku dla terenów niezabudowanych innych niż budowlane, bowiem teren tej działki objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że jest to teren przeznaczony pod zabudowę. Nie można także zastosować zwolnienia dla dostawy towarów używanych do działalności zwolnionej, ponieważ działka wykorzystywana była w działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 5 lutego 2019 roku, nr 0115-KDIT1-3.4012.842.2018.1.APR.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą i od dnia 1 lipca 2014 roku jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca otrzymał grunty rolne na podstawie umowy darowizny w 1998 roku. Działki wchodzące w skład otrzymanych nieruchomości stanowiły/stanowią składnik gospodarstwa rolnego i były/są wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, a także cele osobiste Wnioskodawcy i jego rodziny (cele mieszkaniowe). 

Wnioskodawca wystąpił do gminy z wnioskiem o podział działki i jedną z wydzielonych działek postanowił sprzedać spółce. Działka ta jest niezabudowana. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, działka ta stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Do momentu sprzedaży przedmiotowa działka była wykorzystywana w działalności rolniczej.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działki nie podlega VAT, nie można bowiem uznać, że sprzedaż ta była dokonana przez podatnika w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Była ona zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Stanowisko Dyrektora

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art.2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą (...), a także świadczenie usług rolniczych. Zatem działalność rolnicza mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. 

Dyrektor wskazał, że status podatnika VAT wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Nie jest podatnikiem VAT ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. 

Po analizie sprawy i obowiązujących przepisów Dyrektor uznał, że sprzedaż gruntu, stanowił dostawę towarów, która podlega regulacjom ustawy o VAT, na podstawie powołanego art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy. Stanowisko to potwierdza fakt, że działka była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (gospodarstwie rolnym), w związku z którą Wnioskodawca był/jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Powyższe okoliczności wskazują, że przedmiotowa działka stanowiła składnik majątkowy służący prowadzeniu działalności gospodarczej, którą – w rozumieniu ustawy – jest również działalność rolnicza. Co oznacza, że dostawa działki, nie nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym Wnioskodawcy, lecz w ramach prowadzonej przez niego działal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę