Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

27 sierpnia 2019

NR 93 (Wrzesień 2019)

Opodatkowanie VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem

419

Prowadzę działalność w zakresie kupna i sprzedaży lokali mieszkalnych jak również pośrednictwa przy ich sprzedaży. Zbywane przeze mnie lokale mieszkalne często sprzedawane są wraz z wyposażeniem. Czy w przypadku sprzedaży mieszkania wraz z wyposażeniem należy dokonać opodatkowania jedną stawką VAT, czy też odrębnymi stawkami dla mieszkania i jego wyposażenia?

Odpowiedź

Sprzedaż mieszkania wraz z wyposażeniem, które:
a) jest częścią składową rzeczy – należy opodatkować mieszkanie oraz wyposażenie z zastosowaniem stawki podatku właściwej do sprzedaży rzeczy głównej, czyli mieszkania,
b) jest przynależnością – należy opodatkować mieszkanie oraz wyposażenie z zastosowaniem stawek podatku właściwych dla każdej ze sprzedawanych rzeczy, czyli odrębnie dla mieszkania i odrębnie dla rzeczy będących przynależnościami.

Uzasadnienie

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem należy ustalić, czy wyposażenie to część składowa mieszkania, o której mowa w art. 47 § 2 ustawy Kodeks cywilny (k.c.), czy też jest to przynależność, o której mowa w art. 51 § 1 K.c.
Zgodnie z art. 47 § 2 K.c. częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Według § 2 powyższego artykułu część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności 
i innych praw rzeczowych. 
Natomiast w myśl art. 51 § 1 K.c. przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. 
Z regulacji cywilistycznych wynika, iż wyposażenie, aby uzyskać status części składowej rzeczy nadrzędnej, czyli mieszkania, musi być z nim połączone w sposób tworzący więź:

  • fizyczną i przestrzenną,
  • funkcjonalną (gospodarczą).

Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie. Połączenie musi mieć trwały charakter. 
Zarówno w przepisach unijnych tj. Dyrektywie Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, ani we wcześniej obowiązującej Szóstej Dyrektywie Rady z dnia 17 maja 1977 r., a także w przepisach polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, brak jest definicji świadczenia złożonego (kompleksowego). 
W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem, będziemy mieli do czynienia z jednym świadczeniem w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy, albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz klienta są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz klienta są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Przykładem wyposażenia trwale z lokalem mieszkalnym połączonym mogą być płytki położone 
w kuchni i łazience, deski podłogowe, parkiety, baterie, zabudowane wanny, kabiny prysznicowe, lustra zamontowane na ścianach, meble kuchenne wykonane na wymiar, gdyż próba ich wymontowania z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę