Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu opłaty za telewizję kablową?

Odpowiedź

Refakturowanie usług określić można jako fakturowanie usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Z tego względu w kwestii konsekwencji w zakresie podatku VAT, refakturowanie będzie miało tożsame skutki co świadczenie usług. Podmiot refakturujący powinien zastosować do refakturowanego świadczenia zasady opodatkowania przewidziane dla refakturowanych świadczeń zarówno w zakresie stawki podatkowej, jak i terminu wystawienia faktury (tzw. refaktury, czyli faktury wystawianej przez podmiot refakturujący na rzecz faktycznego beneficjenta refakturowanych usług). W przypadku refakturowania moment powstania obowiązku podatkowego w VAT należy zatem ustalać tak, jakby od początku refakturowana usługa była wyświadczona przez odsprzedającego, to jest na zasadach określonych w art. 19 ustawy o VAT dla poszczególnych świadczeń, będących przedmiotem refakturowania. Za moment wykonania refakturowanej usługi należy przyjąć, co do zasady, moment wykonania wszystkich działań i czynności składających się na refakturowaną usługę.

Uzasadnienie

Pojęcie refakturowania nie zostało wprost zdefiniowane w obowiązujących przepisach, mimo iż funkcjonuje ono w obrocie gospodarczym. W praktyce z refakturowaniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, nabywa usługi lub towary, a następnie odsprzedaje je jako pośrednik faktycznemu odbiorcy. Jak stanowi bowiem art. 8 ust.2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. 
W myśl powołanego przepisu przyjmuje się zatem, że jeśli podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, nie wykonuje samodzielnie usług lecz we własnym imieniu dostarcza je nabywcy, podatnik ten usługę tę nabył i następnie usługę tę wyświadczył.  Zasadniczym celem refakturowania jest przeniesienie przez refakturującego kosztów danej usługi na rzecz faktycznego jej beneficjenta. Czynność refakturowania polega zatem na wystawieniu przez podatnika na rzecz tego beneficjenta refaktury dokumentującej wyświadczenie przez podatnika tej samej usługi, którą otrzymał (w prakty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę