Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu

Artykuły | 28 stycznia 2020 | NR 98
236

Jestem czynnym podatnikiem VAT, do działalności gospodarczej zakupiłem w Danii samochód ciężarowy. Jest to pojazd używany. Od dostawcy duńskiego otrzymałem rachunek/fakturę. Czy w związku z powyższą transakcją będę miał jakieś obowiązki?

ODPOWIEDŹ

Tak, należy rozliczyć i wykazać w deklaracji podatkowej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz informacji podsumowującej VAT-UE. Czytelnik także ma obowiązek złożenia do urzędu skarbowego VAT-23. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega, między innymi, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się przemieszczenie tego towaru z innego kraju unijnego na terytorium Polski, a także przeniesie praw do dysponowania tym towarem jak właściciel. Towary te są transportowane lub wysyłane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przepis ma zastosowanie, gdy nabywcą i dostawcą towarów jest podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej i nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika. 
Z opisu wynika, że zostały spełnione wskazane powyżej warunki, zatem Czytelnik będzie miał obowiązek rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie tego samochodu.
Podstawą opodatkowania WNT będzie wszystko to, co stanowi zapłatę, jaką sprzedawca ma otrzymać od nabywcy łącznie z  otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Do podstawy opodatkowania należy również wliczyć podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (przeliczenie kursu waluty będzie brane z dnia poprzedzającego wystawienie faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej). Podatnik może też dokonać przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 
Obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę