Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem podatnikiem VAT i mam już kasę fiskalną. Zamierzam rozszerzyć swoją sprzedaż o sklep internetowy, prowadzący wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Będą z niego korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i odbiorcy indywidualni. Płatności będą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem platform elektronicznych. Czy mam obowiązek rejestrowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej? Jeżeli będę sprzedawał kształtowniki, które podlegają pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, to czy klienci mają obowiązek płacić z zastosowaniem tego mechanizmu?

ODPOWIEDŹ
Opisana przez Pana sprzedaż może być zwolniona z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej, przy spełnieniu warunków określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu.
Podmioty gospodarcze, które nabywają u Pana towary podlegające pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, gdy wartość wystawionej dla nich faktury przekroczy 15000 PLN, muszą dokonać płatności z zastosowaniem tego mechanizmu. 

POLECAMY

UZASADNIENIE
Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 111 zobowiązuje podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Pan, prowadząc sklep internetowy, będzie dokonywał sprzedaży częściowo co do zasady podlegającej temu obowiązkowi, a częściowo nie, bo część sprzedaży będzie dokonywana na rzecz podmiotów gospodarczych. Zakładam, że nie chce Pan weryfikować statusu podmiotów, które dokonują u Pana zakupu i nie chce Pan ewidencjonować sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym na kasie rejestrującej.
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących daje pewne możliwości uniknięcia obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. W § 2 ust. 1 tego rozporządzenia Minister Finansów zwalnia z obowiązku ewidencjonowania na kasie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W punkcie 36 załącznika wymieniona została dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Jeżeli prowadzona przez Pana sprzedaż i otrzymywane płatności spełniają opisane powyżej warunki, co do zasady może Pan zrezygnować z ewidencji sprzedaży wysyłkowej na kasie fiskalnej, nawet jeżeli część pozostałej sprzedaży ewidencjonuje Pan na kasie.
Należy jednak pamiętać, że cytowane powyżej rozporządzenie zawiera również listę towarów, których sprzedaż musi bezwzględnie być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. Towary te zostały wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia i są to między innymi silniki i części do silników, komputery i wyroby elektroniczne, nośniki danych, sprzęt fotograficzny, wyroby tytoniowe, alkohol, perfumy i wody toaletowe, wyroby z metali szlachetnych, paliwa, gaz płynny, części i akcesoria samochodowe. Warto zapoznać się z pełną listą zawartą w rozporządzeniu, bo jeżeli będzie Pan sprzedawał jakiekolwiek towary wymienione na tej liście, musi je Pan zarejestrować na kasie fiskalnej.
Jeżeli chodzi o stosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, to, w myśl art. 108a ustawy o VAT, dotyczy on tylko podatników, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy nabywają oni towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł. Podmiot, który dokonuje dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy i wystawia fakturę o wartości brutto powyżej 15 000 zł, ma obowiązek umieścić na tej fakturze wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź